Aktualności

82. Sesja Plenarna – Komitet Regionów w Traktacie Lizbońskim

2009.12.04 00:00 , aktualizacja: 2013.06.18 13:01

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 3 – 4 grudnia br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w 82. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych UE omówili kwestię swojej przyszłej roli i oczekiwań w dwóch kluczowych obszarach: wdrożenia traktatu z Lizbony i realizacji odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
 

Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. wzmacnia rolę Komitetu Regionów w stosunku do innych instytucji europejskich, a zwłaszcza wobec Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z nową, umocowaną w traktacie zasadą pomocniczości, nowe prawodawstwo UE musi uwzględniać kompetencje miast i regionów Europy. Komisja Europejska zobowiązana jest do przeprowadzenia szeroko zakrojonych konsultacji, zanim przedłoży jakikolwiek wniosek legislacyjny. Poza tym Traktat Lizboński przewiduje włączenie parlamentów regionalnych w nowy mechanizm monitorowania stosowania zasady pomocniczości przez parlamenty krajowe (procedura „żółtej kartki”) i zobowiązuje Parlament Europejski do zasięgania opinii Komitetu Regionów we wszystkich istotnych kwestiach dotyczących ich kompetencji.

Komitet Regionów zyskał też prawo zakwestionowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości (ETS) nowo wprowadzanego prawa UE. Komitet może również bronić przed ETS swych instytucjonalnych kompetencji i funkcji. Oprócz tego Traktat Lizboński wzmacnia rolę doradczą Komitetu oraz wydłuża kadencję jego członków z czterech do pięciu lat.

Marszałek Adam Struzik wziął udział w spotkaniu grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej oraz w rozmowach polskiej delegacji do Komitetu Regionów, w którym uczestniczyli polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, kierownictwo i koordynatorzy wydziałów Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE. Spotkanie stanowiło okazję do omówienia możliwości współpracy pomiędzy polskimi delegacjami do Komitetu Regionów, Parlamentu Europejskiego oraz Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w roku 2010.

W najbliższych dniach w Kopenhadze odbędzie się konferencja ONZ w sprawie zmian klimatu, w której Komitet Regionów weźmie udział jako członek delegacji Unii Europejskiej. Komisja DEVE, w której pracach bierze udział marszałek Adam Struzik przedstawiła Zgromadzeniu Plenarnemu projekt opinii, którego celem jest promowanie ograniczeń stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz procedur dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Liczba wyświetleń: 965

powrót