Aktualności

O polityce spójności na posiedzeniu Komisji COTER

2011.07.05 13:35 , aktualizacja: 2013.06.18 12:06

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

4 lipca br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w posiedzeniu Komisji COTER. Tematyka obrad obejmowała projekt opinii Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER) – Komplementarność działań krajowych i Unii Europejskiej na rzecz zmniejszania nierówności w życiu społecznym i gospodarczym. Jego autorem jest członek Zgromadzenia Narodowego Sycylii Francesco Musotto.

 

Dyskusja skoncentrowała się na problemie, jak prowadzić polityki Unii Europejskiej, w tym politykę spójności, aby uzyskać zmniejszenie nierówności regionalnych i wewnątrzregionalnych, a także, jak zwiększyć efektywność polityki spójności. Opinia, opierając się na art. 174 Traktatu o funkcjonowaniu UE stwierdza, że Unia Europejska powinna prowadzić działania, służące wzmacnianiu jej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Artykuł 174 odnosi się także do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy regionami. Dotyczy przede wszystkim tych z nich, które cierpią na skutek poważnych, trwałych i niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, jako członek Komisji COTER, podkreślił potrzebę wypracowania wskaźników uzupełniających, oprócz PKB per capita. Jako przykład podał województwo mazowieckie. Stwierdził, że statystyka nie oddaje w pełni rzeczywistego obrazu poziomu gospodarczego i społecznego, ponieważ uśrednia dane. I tak, dochód per capita dla Warszawy wynosi 160% średniej unijnej 27 krajów członkowskich, a regionów na peryferiach województwa – 50%. Bezrobocie w Warszawie sięga 3%, podczas gdy w niektórych powiatach na obrzeżach województwa wynosi powyżej 30%, choć średnia w obu przypadkach sytuuje województwo pośród regionów dynamicznych i dobrze rozwijających się. Należy więc poszerzyć i urealnić sposób oceny stanu społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów – dodał.

 

W opinii przyjętej przez Komisję członkowie Komitetu Reginów dostrzegają potrzebę równego traktowania obszarów miejskich, w tym metropolitarnych, ale również obszarów wiejskich. Członkowie podnieśli także kwestie spójnego rozwoju, czyli takiego, który wyrównuje różnice i daje szanse wszystkim na lepsze wykorzystanie atrybutów.

  • fot. Komitet Regionów
  • fot. Komitet Regionów
  • fot. Komitet Regionów
  • fot. Komitet Regionów
  • fot. Komitet Regionów
  • fot. Komitet Regionów

Liczba wyświetleń: 1089

powrót