Aktualności

Posiedzenie Komisji ENVE Komitetu Regionów w Malmö w Szwecji

2011.10.04 15:15 , aktualizacja: 2013.06.18 12:02

Autor: Katarzyna Mańska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

W dniach 3-4 października br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w posiedzeniu Komisji ENVE Komitetu Regionów (Komisja Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii), które odbyło się w Malmö w Szwecji.

 

Członkowie Komitetu Regionów dyskutowali m. in. o dyrektywie w sprawie hałasu w środowisku i o efektywności energetycznej. Ocenili, że wyzwania z zakresu energetyki mają zasadnicze znaczenie dla przeciwdziałania zmianie klimatu. Wpisują się też w ramy wzrostu gospodarczego – zrównoważonego, odpowiedzialnego i sprzyjającego włączeniu społecznemu, mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii.

 

Uczestnicy spotkania omówili także Komunikat Komisji Europejskiej zatytułowany „Ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli”. Zgromadzeni uznali, że poprzez ten dokument Komisja Europejska uczyniła pierwszy znaczący krok ku określeniu przyszłej europejskiej polityki kosmicznej w oparciu o nową podstawę, którą stanowi Traktat z Lizbony. Wyrazili też przekonanie, że wspólna europejska polityka w zakresie przestrzeni kosmicznej może w szerokim zakresie przyczynić się do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki oraz społeczeństw krajów europejskich. Może być także źródłem ciekawych rozwiązań w takich dziedzinach jak ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom klimatu, bezpieczeństwo publiczne i ochrona ludności, pomoc humanitarna oraz komunikacja i rozpowszechnianie informacji wśród wszystkich obywateli.

 

Drugą część spotkania członków Komisji ENVE stanowiła konferencja „W kierunku Rio+20 - działania lokalne i regionalne na rzecz ekologicznej gospodarki”, zorganizowana przy współpracy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (UNEP). Celem spotkania było zachęcenie do faktycznego zaangażowania politycznego w działania na rzecz rozwoju zrównoważonego. Podczas obrad poruszono przede wszystkim kwestię ekologicznej gospodarki w kontekście zrównoważonego rozwoju i zwalczania ubóstwa oraz zagadnienie instytucjonalnych ram dla zrównoważonego rozwoju.

Liczba wyświetleń: 675

powrót