Aktualności

Posiedzenie Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii – ENVE

2012.06.29 10:25 , aktualizacja: 2012.06.30 17:15

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Jednym z najważniejszych opiniowanych dokumentów podczas 13. posiedzenia Komisji ENVE w Brukseli był „Plan działania w zakresie energii do roku 2050”. 28 czerwca br. w dyskusji na temat przekształcania systemu energetycznego na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną wziął udział m.in. marszałek Adam Struzik.

 

W podzielonym na etapy planie działania uwzględniono wykorzystanie przejściowych źródeł energii. Mają one być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w wieloletnim procesie przekształcania dotychczasowego systemu. Plan zakłada przeprowadzenie inwestycji w niezbędną infrastrukturę do 2030 roku. Wynika to z konieczności zastąpienia mechanizmów przestarzałych – oddanych do użytku 30-40 lat temu. Inwestycje miałyby objąć: połączenia  transgraniczne, inteligentne sieci elektroenergetyczne i nowoczesne technologie niskoemisyjne na potrzeby wytwarzania, przesyłania i magazynowania energii. Udoskonalenia technologiczne oraz polityka oszczędności pozwolą z kolei na wprowadzenie niższych cen energii w przyszłości. O poniesionych kosztach decydować będą m.in.: poziom zrównoważonych inwestycji zrealizowanych na rzecz europejskiej gospodarki, utworzenie nowych miejsc pracy w poszczególnych regionach oraz mniejsze uzależnienie od importu energii.

 

„Plan działania w zakresie energii do roku 2050” został  przedstawiony przez sprawozdawcę z Parlamentu Europejskiego, który zaapelował o zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych w proces określania polityki obniżania emisyjności. Zwrócił się również o przegląd zapisów planu, zgodnie z potencjałem i potrzebami regionów oraz o wsparcie władz regionalnych m.in. poprzez zapewnienie odpowiednich instrumentów zarządzania. W dyskusji uczestniczyli także eksperci z Komisji Europejskiej z zakresu spraw energii.

 

Członkowie Komitetu Reginów obradowali też nad opinią w sprawie wdrażania strategii w zakresie gleb i ich zanieczyszczenia oraz opinią na temat konkretnych działań, na poziomie regionalnym, odnośnie zmian klimatycznych. Omawiano ponadto kierunki 7. unijnego programu działań w zakresie środowiska pt. „Lepsze wdrażanie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska” oraz zapoznano się z komunikatem Komisji Europejskiej DG ds. Ochrony środowiska zatytułowanym „Lepsze wykorzystanie potencjału środków ochrony środowiska UE: budowanie zaufania poprzez większą wiedzę i lepszą zdolność reakcji”.

  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska
  • fot. Nina Małachowska

Liczba wyświetleń: 501

powrót