Aktualności

99 sesja plenarna Komitetu Regionów

2013.02.01 15:05 , aktualizacja: 2017.01.31 11:04
Autor: Aleksandra Prandota, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.Aleksandra Prandota
fot.Aleksandra Prandota
fot.Aleksandra Prandota
fot.Aleksandra Prandota
fot.Aleksandra Prandota
fot.Aleksandra Prandota

Marszałek Adam Struzik wziął udział, w dniach od 31 stycznia do 1 lutego, w 99 sesji plenarnej Komitetu Regionów w Brukseli. Uczestniczył także w posiedzeniu Prezydium Komitetu Regionów, gdzie przygotowywano się do koordynacji prac Zgromadzenia Plenarnego i dyskutowano kwestie budżetu KR na rok 2013 i lata następne.

 

W czasie trwania obrad przemówienie wygłosiła Minister Spraw Zagranicznych Irlandii Lucinda Creighton. Podkreśliła, w imieniu irlandzkiej prezydencji, znaczenie najbliższego posiedzenia Rady Europejskiej, przewidzianego na 7-8 lutego br., dla przyjęcia ram finansowych na lata 2014-2020. Przedstawiciele grup politycznych podkreślali oczekiwania europejskich władz regionalnych i lokalnych co do utrzymania wysokości środków na Politykę Spójności na poziomie zaproponowanym przez Komisję Europejską. Wyrażano też obawy, że przy propozycjach redukujących wysokość budżetu UE na lata 2014-2020, może dojść do zablokowania jego uchwalenia przez Parlament Europejski. Powszechne jest oczekiwanie, że lutowa Rada Europejska będzie ostatnią w trudnym procesie negocjacyjnym ram finansowych.

 

Rezultatem posiedzenia KR było przyjęcie kilkunastu opinii, wśród których znalazły się dwie, przygotowane przez przedstawicieli polskiej delegacji: „Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii”, której sprawozdawcą był Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz rezolucja KR „Pakiet legislacyjny w sprawie Polityki Spójności po roku 2013” autorstwa Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.

 

Podczas posiedzenia polskiej delegacji do Komitetu Regionów omówiono m.in. stan negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku w Radzie Unii Europejskiej. Prezentacji dokonał Radca Minister Andrzej Babuchowski, kierownik wydziału do spraw rolnictwa i rybołówstwa w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. Poinformował zgromadzonych o bardzo trudnych rozmowach, zwłaszcza w obszarze proponowanego poziomu dopłat bezpośrednich oraz tzw. drugiego filaru WPR, czyli środków na rozwój gospodarki rolnej i obszarów wiejskich.

 

31 stycznia w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR odbyła się także wieczorna gala wręczenia nagród „RegioStars”, przyznawanych przez Komisarza ds. Polityki Regionalnej Johanessa Hahna oraz przewodniczącego niezależnego jury Luca Vandenbrande, za najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dotyczące rozwoju regionalnego, wspierane ze środków Polityki Spójności.

 

W tegorocznej edycji wydarzenia odnotowano rekordową liczbę 149 zgłoszeń. 27 projektów, które przeszły do finału powinny stanowić inspirację dla innych regionów europejskich i zostać docenione za ich pozytywny wpływ na regionalną gospodarkę oraz trwałość efektów. Warto podkreślić, że dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polski projekt „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia", realizowany w partnerstwie przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych oraz fińską organizację pozarządową Kynnys ry Turun toimikunta, zdobył pierwszą nagrodę w kategorii: Inkluzywny rozwój – innowacje społeczne – kreatywne odpowiedzi za wyzwania społeczne.

 

Informacje o wszystkich laureatach konkursu dostępne są na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm .

Liczba wyświetleń: 671

powrót