Aktualności

Dyskusja nad roczną procedurą budżetową UE

2013.09.06 13:05 , aktualizacja: 2017.01.31 10:58

Autor: Aleksandra Prandota (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

5 września br. w Brukseli odbyło się specjalne posiedzenie Tymczasowej Ad-hoc Komisji ds. Budżetu Unii Europejskiej. Spotkanie zdominowała dyskusja nad przygotowaną wstępnie opinią „Projektu budżetu UE na 2014 rok”. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

 

Po raz pierwszy Komitet Regionów zdecydował się na przygotowanie rocznej procedury budżetowej UE. Takie rozwiązanie jest bardzo ważne dla władz regionalnych i lokalnych, które de facto są beneficjentami lub zarządzają niektórymi programami UE w ramach tzw. zarządzania dzielonego. Różnice w poziomie środków na zobowiązania i płatności podyktowane często opóźnieniami wynikającymi z nagromadzenia zaległych wniosków z lat poprzednich, mają istotny wpływ na finanse publiczne.

 

W projekcie opinii wyrażony został stanowczy sprzeciw KR wobec jakichkolwiek form warunkowości makroekonomicznej, która w wariancie rozszerzenia jej na wszystkie działy budżetu mogłaby skutkować wysokimi karami za niespełnianie wymogów, leżących poza zakresem odpowiedzialności władz samorządowych. Zakwestionowano także tzw. rezerwę na wykonanie, która mogłaby stymulować opracowywanie mało ambitnych projektów i tym samym hamować rozwój innowacyjności. KR zapowiada, że będzie uważnie monitorować, czy powolne rozpoczęcie nowego okresu programowania, a co za tym idzie wykorzystanie środków finansowych, będzie miało negatywny wpływ na zaplanowany na 2016 r. śródokresowy przegląd Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). Członków KR zaniepokoił również fakt, że WRF na lata 2014-2020 zakłada dodatkowy deficyt strukturalny na poziomie 52 mln EUR, co może zagrozić efektywnej realizacji lokalnych i regionalnych inwestycji, w przypadku gdyby KE nie była w stanie terminowo pokrywać zaciągniętych zobowiązań.

 

Przygotowana opinia wnosi też m.in. o przeprowadzanie formalnych konsultacji w sprawie budżetów na przyszłe lata oraz wzywa instytucje unijne (Komisję Europejską, Parlament Europejski oraz Radę Europejską) do uproszczenia i ujednolicenia sposobu prezentacji zmian do projektu budżetu, by ułatwić jego kontrolę.

Omówiono też wyniki badań w sprawie wpływu rocznego budżetu UE na władze lokalne i regionalne. Do dyskusji włączyli się również przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu w Komisji Europejskiej oraz komisji budżetowej w Parlamencie Europejskim. Członkowie KR doszli do wniosku, że potrzebna jest kontynuacja prowadzonych studiów w tym zakresie, gdyż obecna wiedza nie pozwala na dokonanie niezbędnych opracowań statystycznych.

 

Na zakończenie uczestnicy spotkania zgodzili się na wprowadzenie większości zgłoszonych poprawek do projektu opinii. Dokument zostanie poddany pod głosowanie na październikowym posiedzeniu plenarnym.

  • Pobierz: Fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: Fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: Fot. arch. KR
  • Pobierz: Fot. arch. KR
  • Pobierz: Fot. Aleksandra Prandota

Liczba wyświetleń: 416

powrót