Aktualności

Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku

2013.10.10 15:30 , aktualizacja: 2017.01.31 10:58

Autor: Nina Małachowska, Bruksela, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

źródło: www.zwrp.pl
Nina Małachowska
Nina Małachowska
Nina Małachowska
Nina Małachowska

W Brukseli trwa Europejski Tydzień Regionów i Miast. Tegoroczne „Open Days” odbywają się pod hasłem „Europejskie regiony i miasta startują do 2020 roku”. Równolegle w stolicy Belgii obradowało Zgromadzenie Ogólnego Związku Województw RP. Samorząd województwa reprezentował marszałek Adam Struzik.

 

„Open Days” jest corocznym kilkudniowym wydarzeniem organizowanym przez Komisję Europejską, Komitet Regionów oraz regiony i miasta mające swe przedstawicielstwa w Brukseli. Podczas tegorocznej, jedenastej edycji przedstawiciele europejskich samorządów dyskutowali o przyszłości polityki spójności na lata 2014-2020. W ramach inicjatywy utworzono 25 konglomeratów zbudowanych przez 200 regionów i miast z 30 krajów. Zorganizowanych zostało około 100 seminariów i warsztatów tematycznych. Wzięło w nich udział ponad 4 tys. uczestników.

 

Województwo mazowieckie było partnerem konglomeratu „Innowacyjne regiony opierające się na wiedzy” i współorganizowało seminarium pt.: „Niwelowanie różnic – transfer wiedzy jako kluczowy czynnik inteligentnego wzrostu”. Prelegentem był członek zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Piotr Popik, który przedstawił pionierskie rozwiązania finansowania inicjatyw związanych z polityką klastrową za pomocą specjalnego instrumentu wsparcia JESSICA. Środki finansowe w ramach tego projektu zwykle kierowane są na rewitalizację i poprawę efektywności energetycznej, jednak na Mazowszu została podjęta pionierska decyzja o dedykowaniu części funduszy z instrumentu zwrotnego, na wspieranie funkcjonowania organizacji klastrowych w regionie. Zagadnienia te spotkały się z żywą reakcją podczas międzynarodowej debaty „Budowanie połączeń: transfer wiedzy jako klucz do inteligentnego rozwoju” z przedstawicielami świata nauki, biznesu, przemysłu oraz osobami odpowiedzialnymi za rozwój innowacyjności.

 

Kontynuacją działań podjętych w Brukseli, wieńczących mazowiecki wymiar „Open Days”, będzie międzynarodowa konferencja pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, współorganizowana przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w listopadzie br. Głównymi zagadnieniami spotkania będą m.in. zrównoważony transport i mobilność w miastach, wykorzystanie technologii satelitarnych w procesie zarządzania miastem, a także dziedzictwo kulturowe jako element budowania polityki miejskiej. Dziedziny te zostały zidentyfikowane jako te, które znacząco przyczynią się do budowy silnej gospodarki Mazowsza oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców. Organizacja przedsięwzięcia we współpracy ze Szkołą Główną Handlową  to także sygnał dla jednostek naukowych, że Mazowsze wspiera system służący transferowi wiedzy z jednostek naukowych i badawczych poprzez realizację zorientowanych  na ten cel działań na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym.

 

Ponadto województwo mazowieckie współuczestniczyło w organizacji dwóch wydarzeń w czasie „Open Days” w ramach aktywnej obecności w międzynarodowych sieciach współpracy tj. ECRN – Europejska siec regionów chemicznych oraz NEREUS – Sieć Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne. W ramach ECRN zostało zorganizowane seminarium pt. „W kierunku zielonego wzrostu – zielone i wzrost  idą ręka w rękę!” poświęcone prezentacji strategii regionalnych i innych inicjatyw oraz projektów dotyczących tzw. zielonego wzrostu, zielonej chemii, bio-gospodarki itp. Region reprezentowany był poprzez obecność i głos w dyskusji Mazowieckiej Doliny Zielonej Chemii oraz Agencję Rozwoju na Mazowsza S.A. Ponadto województwo, jako jedyny polski region będący członkiem Europejskiej Sieci Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (NEREUS),  miało swój wkład w organizację wystawy otwartej we francuskim regionie Midi Pyrenees pt. „Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego transportu miejskiego – wykorzystanie technologii kosmicznych i ICT”.

 


7 października w Brukseli miała miejsce polska debata w Komitecie Regionów nt. przyszłej perspektywy finansowej 2014-2020 z udziałem m.in. marszałka Adama Struzika (członka Komitetu Regionów) oraz Janusza Lewandowskiego, Komisarza UE ds. budżetu i programowania finansowego. Dyskusja poświęcona była przede wszystkim przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020, polityce spójności, funduszom strukturalnym oraz wyzwaniom i priorytetom jakie stoją przed Polską i Unia Europejską – oglądaj na http://youtu.be/TIY6TojkH5w .

 

Więcej o Komitecie Regionów na stronie www.cor.europa.eu/pl/ .

Liczba wyświetleń: 996

powrót