Aktualności

Jak przyspieszyć absorpcję funduszy UE?

2014.06.27 11:05 , aktualizacja: 2017.01.31 10:54

Autor: na podst. inf. prasowej KR oprac. Aleksandra Prandota (KM), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • Pobierz: Fot. arch. Komitet Regionów
  • Pobierz: Fot. arch. Komitet Regionów
  • Pobierz: Fot. arch. Komitet Regionów
  • Pobierz: Fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: Fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: Fot. Aleksandra Prandota
  • Pobierz: Fot. Aleksandra Prandota

– Państwa członkowskie powinny pogłębić współpracę z władzami lokalnymi i regionalnymi, by zapewnić terminowe wykorzystanie funduszy UE i zminimalizować obciążenie beneficjentów – przekonywał Adam Struzik (PL/EPP), marszałek województwa mazowieckiego, komentując przyjęcie projektu opinii w sprawie wykonania budżetu UE na sesji plenarnej Komitetu Regionów 25 czerwca.

 

Aby zapewnić skuteczne i terminowe wykorzystanie funduszy strukturalnych na lata 2014–2020, regiony i miasta UE powinny położyć nacisk na uproszczenie, rozwój umiejętności zarządzania oraz stabilne możliwości finansowania. W opinii zalecono szersze zastosowanie kosztów uproszczonych. Komisja i państwa członkowskie powinny dążyć do poprawy zdolności administracyjnej wszystkich zainteresowanych podmiotów, przyjmując bardziej proaktywne podejście. Zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym konieczne są nowe inicjatywy, których celem byłoby zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia instytucji zarządzających oraz pracowników administracji lokalnej i regionalnej. 

 

Co się tyczy zapewnienia dostępności krajowych i regionalnych środków finansowych potrzebnych do wykorzystania funduszy UE, Adam Struzik popiera w swojej opinii zastosowanie maksymalnych stawek współfinansowania unijnego oraz uproszczony dostęp do innych finansowych instrumentów krajowych i prywatnych w UE. Regiony i miasta UE zachęcają również do rozważenia pomysłu, by z obliczania deficytu sektora finansów publicznych wyłączyć krajowe i regionalne inwestycje we współfinansowanie funduszy UE.

 

–Często słychać zarzuty, że powolne wdrażanie projektów współfinansowanych przez budżet UE jest spowodowane niską zdolnością administracyjną władz lokalnych i regionalnych. Są one jedynie częściowo uzasadnione – stwierdził marszałek Adam Struzik – Na szybkość wdrażania funduszy UE wpływają równie często kwestie leżące w kompetencji państw członkowskich i Komisji.

 

Niemniej między poszczególnymi państwami członkowskimi występują znaczne różnice. Polskę, która jest obecnie największym beneficjentem funduszy strukturalnych UE, często podaje się za przykład jednego z największych sukcesów polityki spójności UE. W ciągu następnych 7 lat rząd krajowy – wraz z regionami i miastami – zainwestuje 77,6 mld euro w takie dziedziny, jak przedsiębiorczość i innowacyjność, spójność społeczna, zatrudnienie, infrastruktura, środowisko i efektywna gospodarka zasobami. Omawiając nowe polskie plany inwestycyjne, Adam Struzik podkreślił, że na etapie programowania rozpoczynającego się w tym roku, polskie regiony będą odgrywać większą rolę, zarządzając środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (w 55 proc.) i z Europejskiego Funduszu Społecznego (w 66 proc.). Dzięki temu będzie można lepiej dostosować interwencje do potrzeb społeczności lokalnych. Jest to zarazem duże wyzwanie administracyjne, któremu sprostać można jedynie w drodze jak najściślejszej współpracy wszystkich szczebli administracyjnych, od Brukseli po polskie regiony. Powinnyśmy wszyscy w większym stopniu skupić się na wynikach niż na szybkości wydatków.

 

Przyjęcie opinii marszałka Adama Struzika w sprawie wykonania budżetu odbyło się podczas 107. sesji plenarnej Komitetu Regionów obchodzącego w tym roku 20-lecie funkcjonowania. Członkowie głosowali również inne projekty opinii odnoszących się do zagadnień związanych z przyszłością polityki UE w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, reformą strukturalną banków UE oraz przejrzystością w równoległym systemie bankowym, zintegrowanym kierunkiem rozwoju miast, mobilności w miastach, europejskiej strategii dotyczącej bezdomności i wielu innych.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 417 kB, Liczba pobrań: 666, Dokument programu Microsoft Word
Rozmiar: 199 kB, Liczba pobrań: 412, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 481

powrót