Aktualności

Ostatnie posiedzenie Sejmiku...

2014.11.03 15:25

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Monika Guzowska

 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz
 • Fot. Justyna Michniewicz

Na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego IV kadencji, które odbyło się 3 listopada br., radni wystosowali stanowisko dotyczące przekazania Mazowieckiemu Oddziałowi NFZ środków finansowych na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Sejmik zaapelował do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, ministrów finansów i zdrowia „o przekazanie Mazowieckiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ środków finansowych pochodzących z funduszu zapasowego NFZ w wysokości umożliwiającej pokrycie wszystkich faktycznie poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym  tzw. nadwykonań  udzielonych przez podmioty lecznicze w bieżącym roku oraz latach ubiegłych, a także uwzględniającej realne potrzeby Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ związane z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej”.

 

Zanim przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał, radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji inwestycji „Internet Dla Mazowsza”, jednego z największych – jak podkreślił marszałek Adam Struzik – projektów europejskich i największego wyzwania cywilizacyjnego.

 

W związku z końcem kadencji, który przypada 21 listopada br., radni przyjęli nowy harmonogram prac nad uchwalaniem budżetu województwa mazowieckiego na rok 2015. Do 15 listopada br. zarząd województwa przedłoży sejmikowi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu. Oceną projektu zajmie się już sejmik w nowym składzie – do 15 grudnia br. musi odbyć się pierwsze czytanie. Projekt wraz z poprawkami skierowany zostanie do oceny komisji sejmikowych. Ostateczny termin przyjęcia budżetu wyznaczono na 31 stycznia 2015 r.

 

Sejmik ustanowił ponadto rok 2015 – Rokiem Władysława Reymonta oraz ks. Jana Twardowskiego na Mazowszu. Przyjął też „Roczny program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi...”, „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego”, „Strategię Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020” oraz dwa programy ochrony środowiska przed hałasem dla (...) obszarów dróg wojewódzkich i linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A.

 

Wprowadzono również zmiany w podziale środków pochodzących z PFRON-u w 2014 r. Niewykorzystane ponad 348 tys. zł z części pochodzącej z robót budowlanych, przeznaczone zostanie na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych (250 tys. zł) oraz dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej (94,4 tys. zł).

 

Radni przyjęli też m.in. zmiany w budżecie na 2014 r., uchwałę w sprawie określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, jak również uchwałę w sprawie dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy województwem mazowieckim a gminą Wyszków.

Liczba wyświetleń: 817

powrót