Aktualności

Sejmik upamiętnił Adama Chętnika

2015.03.16 15:10 , aktualizacja: 2015.07.14 13:43

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Monika Guzowska

  • radni klubu Platformy Obywatelskiej Fot. Justyna Michniewicz
  • radni Polskiego Stronnictwa Ludowego Fot. Justyna Michniewicz
  • radni Prawa i Sprawiedliwości Fot. Justyna Michniewicz
  • radni Polskiego Stronnictwa Ludowego Fot. Justyna Michniewicz
  • Radni województwa w trakcie sesji - przy mównicy Wiesław Kołodziejski (PiS) Fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 16 marca, przyjął m.in. stanowisko w sprawie upamiętnienia Adama Chętnika. Zdecydował też o utworzeniu Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce.

 

Pamięci wybitnego Mazowszanina

W tym roku – 20 grudnia – obchodzić będziemy 130. rocznicę urodzin etnografa, muzealnika, badacza kultury regionalnej (przede wszystkim kurpiowskiej) – Adama Chętnika. Radni w uznaniu jego bogatej społecznej działalności oraz patriotycznej postawy zdecydowali o upamiętnieniu tej postaci w specjalnym stanowisku.

 

Nowa placówka edukacyjna

Radni podjęli też decyzję o utworzeniu Medyczno-Społecznej Szkoły Policealnej w Ostrołęce – dziennej i dla dorosłych, która mieścić się będzie w kończącym już swoją działalność Zespole Kolegów Nauczycielskich. Mieszkańcy Ostrołęki i okolic będą mogli kształcić się tam m.in. w zawodach: technik masażysta, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej. W szkole dziennej będzie można dodatkowo zdobyć zawód terapeuty zajęciowego. W placówce powstanie też Centrum Kształcenia Ustawicznego, które oferować będzie różne szkolenia oraz kursy dostosowane do potrzeb lokalnego rynku edukacyjnego.

 

Aktualizacja innowacji

Sejmik przegłosował również Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do roku 2020. Jest to aktualizacja i rozszerzenie dotychczas obowiązującej strategii, zgodnie z wymaganiami Komisji Europejskiej. Aktualizacja wprowadza m.in.: określenie regionalnej polityki klastrowej oraz inteligentnej specjalizacji województwa.

 

Pomoc powiatom…

W kolejnym punkcie posiedzenia radni zgodzili się na udzielenie dotacji powiatom: białobrzeskiemu (80 tys. zł), otwockiemu (110 tys. zł), przysuskiemu (100 tys. zł), sierpeckiemu (106 tys. zł) oraz wołomińskiemu (150 tys. zł) na dofinansowanie kosztów działalności powiatowych bibliotek publicznych, utworzonych na bazie filii bibliotek pedagogicznych.

 

… i niepełnosprawnym

Przyjęli również uchwałę dotyczącą podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r. Województwo mazowieckie otrzymało na ten cel blisko 12,4 mln zł. Na dofinansowanie robót budowlanych przeznaczono 6,25 mln zł, na działalność zakładów aktywności zawodowej – 4,9 mln zł, a na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 1,2 mln zł.

 

Sejmik wprowadził ponadto zmiany do „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi...”, które rozszerzają katalog zadań w obszarze sportu i kultury fizycznej. Na realizację ich organizacje pozarządowe otrzymają dodatkowo 4 mln zł. Poprawki wprowadzono również do uchwały budżetowej na 2015 r.

Liczba wyświetleń: 627

powrót