Aktualności

Minuta ciszy pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli

2016.04.08 15:20 , aktualizacja: 2016.04.13 08:37

Autor: Aleksandra Pradota, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Spotkanie z Donaldem Tuskiem fot. arch. Rady...
  • Ochrona wojskowa pod siedzibą Rady Europejskiej w Brukseli fot. Aleksandra Prandota
  • plan sali obrad plenarnych członków Europejskiego Komitetu Regionów fot. Aleksandra Prandota
  • minuta ciszy podczas 117 sesji plenarnej członków KR ku pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli fot. archiwum Europejskiego...
  • przewodniczący KR Markku Markkula składa kondolencje na ręce przedstawiciela władz Brukseli Stolicy, Rudy’ego Vervoort fot. archiwum Europejskiego...
  • minuta ciszy podczas 117 sesji plenarnej członków KR ku pamięci ofiar zamachów terrorystycznych w Brukseli fot. archiwum Europejskiego...

W Brukseli 6–8 kwietnia odbyła się 117 sesja plenarna członków Europejskiego Komitetu Regionów. Każde oficjalnie spotkanie członków Europejskiego Komitetu Regionów rozpoczynało się od uczczenia minutą ciszy ofiar tragicznych zamachów terrorystycznych, które miały miejsca pod koniec zeszłego miesiąca w Brukseli.

 

Podczas sesji plenarnej wystąpił Rudy Vervoort, premier rządu Regionu Stołecznego Brukseli, który zaprezentował działania podejmowane przez miasto i państwo mające zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i przyjezdnych. Wbrew utrudnień komunikacyjnych wynikających z tych wydarzeń, członkowie KR dotarli na zgromadzenie w praktycznie pełnym składzie. 

 

Kryzys w Europie

Członkowie polskiej delegacji do Europejskiego Komitetu Regionów spotkali się z Przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Rozmowa dotyczyła przyszłości UE wobec obecnych wyzwań, takich jak kolejne fale migracyjne, wyniki referendów w Danii i Holandii, które pokazały rosnące poparcie dla postaw eurosceptycznych. Omówiono też wyniki wyborów w kolejnych krajach, gdzie rośnie rola partii populistycznych, radykalnych i antyeuropejskich. Uzgodniono, że obecnie głównym działaniem powinno być ograniczanie nielegalnej imigracji i wsparcie dla uchodźców w Turcji. Wobec działań dezintegracyjnych w UE ważne jest zachowanie standardów demokratycznych i konstytucyjnych w Polsce. W interesie naszego kraju i polskich regionów jest sprawne i zintegrowane działanie UE i dalsza realizacja polityk wspólnotowych, a zwłaszcza polityki spójności i wspólnej polityki rolnej.

Podczas posiedzenia Europejskiej Partii Ludowej przedstawiciele państw członkowskich UE, które w bezpośredni sposób zostały dotknięte kryzysem nielegalnych migracji ekonomicznych, m.in. Grecji, Węgier i Chorwacji, zrelacjonowali bieżącą sytuację w swoich krajach. W przypadku Grecji podkreślono, że istnieje ryzyko dalszego pogłębiania się kryzysu ekonomicznego. Państwo nie posiada odpowiednich pieniędzy, by zadbać o imigrantów (nawet na szczepionki dla nowoprzybyłych). Dodatkowo w przypadku pogorszenia się sytuacji w Pakistanie, Europa może spodziewać się napływu około 20 mln ludzi. Zdaniem członków KR rozwiązanie problemu wymaga kompleksowego podejścia, na które składają się różne aspekty, m.in. zrównoważone przyjmowanie uchodźców przybywających do Europy z poszanowaniem przysługujących im praw; przeciwdziałanie migracji nieuregulowanej, m.in. poprzez wzmacnianie kontroli granic zewnętrznych; wprowadzenie surowych sankcji karnych dla handlarzy ludźmi i ustanowienie skutecznego systemu powrotu osób niespełniających kryteriów dla osób ubiegających się o azyl; poprawa przyjmowania w regionie pochodzenia, czyli zarówno w krajach pochodzenia, jak i na obszarach sąsiedzkich, czy eliminacja podstawowych przyczyn migracji będącej skutkiem przemocy i bezprawia. Postulat ten został ujęty w opinii KR pt. „Ochrona uchodźców w ich regionach pochodzenia: nowa perspektywa”.

 

Działania na rzecz wdrożenia unijnego programu dla miast

Blisko dwie trzecie wszystkich polityk sektorowych UE ma wpływ na europejskie obszary miejskie. Miasta powinny zatem brać większy udział w ich opracowywaniu. Chodzi o poprawę  jakości życia w aglomeracjach miejskich i stworzenie nowego miejskiego sposobu sprawowania rządów. By skutecznie wdrożyć politykę miejską Unii Europejskiej należy pogłębiać oraz promować synergię i współpracę w obszarze zarządzania obszarami metropolitalnymi i regionami. Niemożliwy jest program rozwoju miast oderwany od instytucjonalnego i administracyjnego kontekstu regionalnego, w którym rozwijają się obszary metropolitalne. Działania musza być zintegrowane.

 

Odpowiedzialna polityka handlowa i inwestycyjna

Członkowie KR dostrzegają potencjał,handlu, który przekłada się na wzrost zatrudnienia oraz tworzenia miejsc pracy, ale też inwestycji w UE, wzywając jednocześnie do zwiększonej koordynacji strategii politycznych UE z możliwościami stwarzanymi przez Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG).

 

Inne

Podczas zgromadzenia plenarnego dyskutowane i głosowane były także opinie dotyczące działań na rzecz zatrudnienia i wzrostu oraz roli krajowych banków prorozwojowych we wspieraniu planu inwestycyjnego dla Europy; dokończenia budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej; usprawnienia jednolitego rynku; programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020; racjonalnej pod względem kosztów redukcji emisji oraz inwestycji niskoemisyjnych; unijnego prawa dotyczącego środowiska na rzecz lepszej sprawozdawczości i przestrzegania przepisów, nowego ładu dla odbiorców energii, a także unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących praw autorskich.

 

 

 

 

 

 

Liczba wyświetleń: 476

powrót