Aktualności

Radni o działalności leczniczej, budżecie i współpracy międzyregionalnej

2016.09.05 15:30 , aktualizacja: 2016.09.07 10:04

Autor: Justyna Michniewicz, KS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz
  • Marszałek Adam Struzik oraz wiceprzewodniczące sejmiku Bożenna Pacholczak i Wiesława Krawczyk fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas sesji fot. Justyna Michniewicz
  • Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Klubu Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole. W tle na mównicy przemawia wicemarszałek Janina Orzełowska fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości siedzą przy stole. W tle przy mównicy stoi radny Krzysztof Strzałkowski fot. Justyna Michniewicz
  • Radni Klubu Platformy Obywatelskiej siedzą przy stole. W tle przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski fot. Justyna Michniewicz

Sejmik Mazowsza, na posiedzeniu 5 września, zwiększył dochody województwa o ponad 50 mln zł. Wyraził chęć przystąpienia do porozumienia na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia oraz zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego art. 59 ustawy o działalności leczniczej. Radni nadali też dwie Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Mazowsza”.

 

Budżet

Głównym źródłem zwiększenia dochodów budżetowych na 2016 r. są udziały w podatku CIT (o 55,5 mln zł więcej) oraz PIT (o 9,8 mln zł więcej). Pozwoliło to na spłatę zobowiązań wymagalnych (raty „janosikowego” z października 2014 r. w wysokości 65,3 mln zł) powstałych w wyniku zajęcia egzekucyjnego na rzecz Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga. Zwiększono o 18 mln zł poziom finansowania inwestycji drogowych oraz przekazano 16 mln zł na remonty i zakup sprzętu w szpitalach i instytucjach kultury.

 

Via Carpatia

Radni zgodzili się na przystąpienie do porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia. Ideą jest doprowadzenie do jego włączenia do sieci TEN-T oraz jak najszybszej budowy. Do porozumienia należą regiony członkowskie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Via Carpatia oraz województwo podkarpackie i kraj preszowski (Słowacja). Swój akces zgłosiły także województwa podlaskie i lubelskie. Radni upoważnili zarząd województwa do wystąpienia do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wyrażenie zgody na przystąpienie do tego porozumienia.

 

Trybunał Konstytucyjny

Sejmik wystąpił też do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją art. 59 ustawy o działalności leczniczej. Zgodnie z tym przepisem samorząd terytorialny zobowiązany jest pokrywać straty netto zakładów opieki zdrowotnej, dla których jest organem założycielskim. Jeżeli nie ureguluje straty, musi zlikwidować zakład, którego zobowiązania i należności przechodzą na rzecz samorządu. Zapisy te nakładają, zdaniem radnych, na samorząd terytorialny, w sposób ukryty i niedookreślony, obowiązek realizacji zadania publicznego bez wyposażenia w odpowiednie środki finansowe oraz pozbawiają prawa samodzielnego decydowania o zakresie i kierunkach finansowania tych podmiotów.

 

„Zasłużony dla Mazowsza”

Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” sejmik wyróżnił Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, realizującą od prawie 50 lat misję edukacyjną, naukową i społeczno-kulturową w północnym regionie Mazowsza. Nadał też odznakę Zespołowi Szkół nr 6 w Płocku, potocznie zwanemu Jagiellonką, działającemu od 110 lat.

 

OSP

Pięć gmin zrezygnowało z przyznanej pomocy finansowej na zakup sprzętu i samochodów dla jednostek OSP z powodu trudnej sytuacji finansowej. Zaoszczędzone 400 tys. zł sejmik zgodził się przekazać na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych ze sprzętem gminom: Karniewo, Przesmyki, Strachówka i Jabłonna.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni zgodzili się na zawarcie porozumienia z żupanią zagrzebską w Chorwacji o współpracy międzyregionalnej, jak również województwem podlaskim, dotyczącym wspólnej organizacji przewozów kolejowych na linii Siedlce–Czeremcha. Pozbawili kategorii drogi wojewódzkiej 2 odcinków położonych na terenie gminy Radziejowice i Gostynin. Sejmik desygnował też radnego Mirosława Augustyniaka do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody oraz wybrał przedstawicieli do składu rad społecznych, działających przy zakładach opieki zdrowotnej. Zlecił również Komisji Rewizyjnej kontrolę w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Warszawie, obejmującą przeprowadzanie kursów dla kandydatów na instruktorów oraz zlikwidował 10 aglomeracji i  wyznaczył 14 nowych.

Liczba wyświetleń: 630

powrót