Aktualności

W seniorach jest moc

2016.11.04 11:25

Autor: oprac.na podst.zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Spotkanie u marszałak adama Struzika fot. Agnieszka Stabińska
  • członek zarządu Elżbieta Lanc oraz przedstawiciele urzędu marszałkowskiego i MSPS fot. Agnieszka Stabińska
  • Reprezentanci gminnych rad seniorów fot. Agnieszka Stabińska

Starość jawi się w kolejnych etapach rozwoju człowieka jako zadanie wyjątkowe i często niełatwe. Wobec wszechogarniającego kultu młodości ludzie starsi często zadają sobie pytanie, czy ich życie jest użyteczne, czy mogą mieć jeszcze aspiracje, a nawet plany i marzenia?

 

Województwo mazowieckie, pomimo największego wśród pozostałych regionów potencjału demograficznego, ma do czynienia z problemem starzenia się społeczeństwa i rosnącą populacją osób starszych. Szacuje się, że w 2035 r. odsetek osób starszych wyniesie około 22 proc.

 

Strategiczne podejście

Samorząd Województwa Mazowieckiego na przestrzeni ostatnich lat inicjował i wspierał, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, wiele przedsięwzięć poprawiających jakość życia osób starszych oraz sprzyjających ich integracji ze środowiskiem lokalnym w regionie.

Główne wyzwania służące rozwojowi polityki senioralnej na Mazowszu określono w Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Obejmują one m.in. rozwój usług środowiskowych wspierających samodzielność osób starszych i ich rodzin, realizację programów profilaktycznych, aktywizację zarówno osób starszych wymagających opieki i wsparcia, jak i członków rodzin (opiekunów osoby niesamodzielnej).

 

– Samorząd Mazowsza czynnie działa na rzecz polityki senioralnej, potrzeby są jednak o wiele większe, dlatego jesteśmy gotowi podejmować nowe wyzwania w tym obszarze. Wspólnie, dzięki inicjatywie mazowieckich rad seniorów będziemy starali się poszerzać mapę gminnych rad senioralnych, co w efekcie pozwoli na dotarcie do większej liczby osób 60+, zadbanie o ich godne starzenie się i pomoc na każdym etapie ich życia. Istotne jest, aby rady seniorów, które już istnieją komunikowały się ze sobą, wymieniały doświadczeniami, robiły projekty. Wtedy też efekt ich działań będzie bardziej wymierny, z korzyścią dla starzejącego się społeczeństwa Mazowsza – wspólnie podkreślili marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Elżbieta Lanc.

 

Docenić starość

Przedstawiciele samorządu województwa – marszałek Adam Struzik i członek zarządu Elżbieta Lanc spotkali się z seniorami reprezentującymi Gminne Rady Seniorów z Mazowsza. Obecnie w regionie funkcjonuje 39 GSR, z czego 13 na terenie m. st. Warszawy. Przedstawiciele rad seniorów podjęli inicjatywę powołania „Mazowieckiego Porozumienia Rad Seniorów” jako sieci współpracy. Ideą jest integracja środowiska, zgodnie z przyjętą misją „dbałości o godne starzenie się seniorów Mazowsza i wspieranie ich samodzielności na każdym polu i etapie życia”. Seniorzy przekazali także rekomendacje w sprawie utworzenia na Mazowszu „Centrum diagnostycznego choroby Alzheimera i innych chorób otępiennych” . 

Liczba wyświetleń: 518

powrót