Aktualności

O budżecie 2017 r. w sejmiku

2016.11.22 09:00

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

  • Marszałek Adam Struzik przemawia przy mównicy Fot. Justyna Michniewicz
  • Na pierwszym planie siedzą radni, w tle widać przewodniczącego sejmiku i skarbnika przemawiającego przy mównicy Fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzi wicemarszałek Wiesław Raboszuk, w tle siedzą radni Polskiego Stronnictwa Ludowego Fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Platformy Obywatelskiej. W tle przy mównicy przemawia członek zarządu Elżbieta Lanc Fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole siedzą radni Prawa i Sprawiedliwości Fot. Justyna Michniewicz
  • Przy stole prezydialnym siedzi przewodniczący sejmiku, przy mównicy przemawia radny Stefan Kotlewski. Za nim stoją protestujący mieszkańcy Fot. Justyna Michniewicz

Sejmik rozpoczął pracę nad uchwałą budżetową na 2017 r. Zgodził się też m.in. na dokapitalizowanie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach oraz przyjął przyszłoroczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Wysłuchał również mieszkańców, protestujących przeciwko budowie linii energetycznej 400 kV Kozienice–Ołtarzew.

 

Budżet na 2017 r.

W 2017 r. dochody województwa mazowieckiego oszacowano na 2,34 mld zł (razem z przychodami osiągną 2,65 mld zł), w tym udział podatku od osób prawnych powinien wynieść 1,47 mld zł (wzrost o wskaźnik PKB – 3,6 proc.), a od osób fizycznych – 303,5 mln zł (o 6,2 proc. więcej, niż w 2016 r.). Daje to w sumie 1,77 mld zł dochodów własnych, czyli 76 proc. ogółu dochodów.

 

Wydatki zarząd województwa zaplanował na poziomie 2,14 mld zł (wraz z rozchodami wyniosą 2,65 mld zł). Na inwestycje przeznaczone będzie 405,7 mln zł, co stanowi 19 proc. ogółu wydatków. Wpłata do budżetu państwa wyniesie w przyszłym roku 357,4 mln zł (20 proc. dochodów własnych). Nadwyżka (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) w wysokości 205,3 mln zł będzie przeznaczona na spłatę długu województwa.

 

Przewodniczący sejmiku Ludwik Rakowski skierował projekt budżetu do dalszych prac w komisjach sejmikowych. Do Komisji Budżetu i Finansów przekazał natomiast projekt zmian w „Programie postępowania ostrożnościowego województwa mazowieckiego”, które – jak wyjaśnił skarbnik Marek Miesztalski – pozwolą przede wszystkim na zaciąganie w przyszłym roku niewielkich kredytów.

 

Siedlecki Ośrodek Onkologii

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach przygotowuje się do budowy Siedleckiego Ośrodka Onkologii. Inwestycja finansowana będzie z kredytu długoterminowego. Jednym z warunków jego udzielenia jest zobowiązanie województwa mazowieckiego do podwyższenia kapitału zakładowego w wysokości zapewniającej terminową obsługę kredytu. Radni zgodzili się na dokapitalizowanie spółki.

 

Plan zagospodarowania przestrzennego

Ze względu na pojawienie się nowych regulacji prawnych oraz potrzebę aktualizacji kierunków polityki przestrzennej województwa, sejmik podjął decyzję o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego”. Zmiana ma objąć m.in. przebieg planowanej linii energetycznej 400 kV Kozienice–Ołtarzew, w związku z czym na posiedzenie przybyli mieszkańcy protestujący przeciwko tej inwestycji.

 

Współpraca z NGO

Sejmik przyjął również „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi „Roczny program współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”. Mazowsze planuje przeznaczyć w przyszłym roku na zadania zlecane organizacjom pozarządowym 10,3 mln zł (tyle samo, co w tym roku).

 

Trybunał Konstytucyjny

Radni przegłosowali też projekt uchwały dotyczący wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności i stwierdzenie niezgodności przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawa dotyczy przepisów umożliwiających samorządom finansowanie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, stanowiących pośrednio zadanie własne bez określenia źródła finansowania.

 

Inne decyzje sejmiku

Z powodu rezygnacji gminy Sypniewo z dofinansowania na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, radni zgodzili się przekazać 100 tys. zł na ten cel gminie i miastu Pionki.

 

Sejmik wprowadził również zmiany do budżetu na 2016 r. Do Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierował natomiast projekt stanowiska, w którym sprzeciwia się zaplanowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianom strukturalnym w systemie oświaty.

Liczba wyświetleń: 830

powrót