Aktualności

W Warszawie obraduje COTER

2017.03.02 15:20 , aktualizacja: 2017.03.03 14:28

Autor: mat. Komitetu Regionów, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

  • Przemawia marszałek Adam Struzik fot. Michał Słaby
  • fot. Michał Słaby
  • fot. Michał Słaby
  • fot. Michał Słaby
  • fot. Michał Słaby
  • fot. Michał Słaby

Lokalni liderzy europejscy na spotkaniu z komisarz Coriną Creţu i ministrami Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie potwierdzili, że polityka spójności jest spoiwem Unii Europejskiej.

 

Zwiększenie inwestycji zmierzające dowyrównywania poziomów rozwoju i zachęcanie regionów oraz miast do stwarzania obywatelom lepszych warunków do działania i poprawy jakości życia, powinno stanowić kluczową odpowiedź na wyzwania, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, także w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa. Tak brzmi główne przesłanie członków Komisji COTER, komisarz UE ds. polityki regionalnej Coriny Crețu oraz ministrów odpowiedzialnych za realizację polityki spójności z Polski, Republiki Czeskiej, Węgier, Słowacji, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i Słowenii, z dzisiejszego spotkania w Warszawie.

 

Polityka spójności, na którą do 2020 r. przeznaczono 454 mld EUR, jest głównym narzędziem inwestycyjnym UE służącym wspieraniu inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu we wszystkich regionach europejskich. Polityka ta przyczynia się do zmniejszania różnic w rozwoju, rozpowszechniania innowacji i zwiększania konkurencyjności gospodarek państw członkowskich UE, angażując przy tym instytucje UE, rządy krajowe oraz władze lokalne i regionalne.

 

Regiony i miasta UE obawiają się, że niezwykle istotny cel dotyczący spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, może stracić na znaczeniu w budżecie UE po 2020 r., który Komisja Europejska ma zaproponować do końca br. Ich niepokój budzą ewentualny wpływ Brexitu na dostępne zasoby i próby centralizacji zarządzania inwestycjami w UE, zastąpienia dotacji pożyczkami i skierowania środków na inne priorytety, takie jak migracja, zarządzanie granicami zewnętrznymi lub wspieranie reform strukturalnych.

 

Wyzwania te omówiono na spotkaniach w Warszawie, podczas których ministrowie 8 państw: Polski, Czech, Węgier, Słowacji, Chorwacji, Bułgarii, Rumunii i Słowenii przyjęli wspólny dokument nt. kluczowej roli polityki spójności dla przyszłości UE, a członkowie Komisji COTER przyjęli projekt opinii w sprawie przyszłości polityki spójności po 2020 r. Projekt opracował przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w KR Michael Schneider, sekretarz stanu do spraw europejskich kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Projekt opinii będzie omówiony i przyjęty przez KR na sesji plenarnej 10 maja.

 

Wspólne stanowisko grupy Wyszehradzkiej i jej najbliższych partnerów (V4+4) potwierdza, że mamy zbieżne poglądy w kwestii przyszłości polityki spójności. To bardzo ważne, że w toczącej się na ten temat debacie europejskiej, możemy mówić jednym głosem – zaznaczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Polityka spójności musi być zreformowana w taki sposób, aby pozostać w interesie wszystkich państw członkowskich UE oraz być ważnym, użytecznym narzędziem dla osiągnięcia unijnych długoterminowych celów strategicznych przy jednoczesnym promowaniu kwestii o kluczowym znaczeniu dla poszczególnych regionów

dodał wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.

 

Polska, a szczególnie województwo mazowieckie, jest doskonałym miejscem do zastanowienia się nad wpływem polityki spójności zarówno na silniejsze, jak i na słabsze regiony w Europie oraz na temat jej znaczenia dla Unii

powiedział gospodarz spotkania członków Komisji COTER marszałek Adam Struzik.

 

W ciągu ostatnich miesięcy coraz częściej słyszeliśmy od obywateli, że czują się pozostawieni sami sobie przez polityków i instytucje, które ignorują ich problemy. Najwyższy czas więc wysłać obywatelom wyraźny sygnał, że są oni ważni dla Europy. A jak najlepiej to zrobić, jeśli nie poprzez politykę spójności? Przecież celem polityki spójności jest właśnie dbałość o to, by nikt nie pozostał w tyle oraz troska o lepsze życie każdego z nas. Dlatego musimy stale do tego dążyć i zabiegać o przyszłość polityki spójności, bo od tego zależy także nasza wspólna przyszłość. Jest pełna zgoda co do tego, że polityka spójności ma zapewniać miejsca pracy i wzrost gospodarczy, ale korzyści te muszą dotyczyć wszystkich i być odczuwalne w każdym regionie

zauważyła Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu.

Żadne inne krajowe lub unijne polityki nie mogą osiągnąć tego, co dzięki polityce spójności udało się stworzyć w ostatnich dziesięcioleciach w krajach takich jak Polska lub Niemcy. Jest to jedna z tych dziedzin polityki UE, która rzeczywiście wpływa na codzienne życie naszych obywateli, gdyż umożliwia i wspiera zatrudnienie i wzrost gospodarczy, wzmacniając poczucie europejskości, zwłaszcza w dobie szerzącego się populizmu. Dlatego też musimy zadbać, by polityka spójności pozostała głównym narzędziem inwestycyjnym Unii Europejskiej i by korzystała z synergii generowanych przez inne fundusze i dotacje, takie jak EFIS lub program „Horyzont 2020” 

podkreślił Michael Schneider.

 

3 marca odbędzie się konferencja wysokiego szczebla, która umożliwi ekspertom i praktykom zajmującym się polityką spójności UE wymianę poglądów na temat jej uproszczenia, przy jednoczesnym zwiększeniu jej skuteczności i dostosowania do rzeczywistych potrzeb lokalnych gospodarek.

 

 

 

 

   

 

Liczba wyświetleń: 651

powrót