Aktualności

KR o cyfryzacji i klimacie

2017.09.01 15:05 , aktualizacja: 2018.02.28 10:39
Autor: Katarzyna Mańska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Europejski Komitet Regionów to organ doradczy i opiniodawczy Wspólnot, powołany do życia w 1994 roku na mocy Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht Logotyp Europejskiego...

W Tallinie, stolicy Estonii, która od 1 lipca po raz pierwszy od przystąpienia do Unii Europejskiej przewodniczy Radzie UE, odbyło się wyjazdowe posiedzenie Prezydium Komitetu Regionów. W spotkaniu wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Debata o cyfryzacji

Estońska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, w ramach głównego priorytetu swojego programu dotyczącego działań na rzecz Europy cyfrowej, podkreśla korzyści płynące z postępu technologicznego. Debata służy pogłębieniu dyskusji z udziałem członków Europejskiego Komitetu Regionów, przedstawicieli instytucji europejskich i czołowych ekspertów na temat roli Unii Europejskiej we wspieraniu innowacji w sektorze publicznym. Dodatkowym atutem jest wymiana dobrych praktyk, dotyczących wykorzystania cyfryzacji dla sektora publicznego na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Wyniki dyskusji zostaną wykorzystane w  opinii KR „Lokalny/regionalny punkt widzenia – promowanie innowacji sektora publicznego za pośrednictwem rozwiązań cyfrowych”, sporządzonej na wniosek prezydencji estońskiej, która w najbliższym czasie będzie omawiana na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów. 

 

O ochronie klimatu

Podjęto także temat współpracy z Sojuszem na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, strategicznym partnerem Europejskiego Komitetu Regionów. Ze względu na istotną rolę władz lokalnych i regionalnych w przeciwdziałaniu zmianie klimatu, uczestnicy spotkania uznali, że należy przyspieszyć działania na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, budowania odporności na negatywne konsekwencje zmiany klimatu i promowania współpracy regionalnej i międzynarodowej w tych obszarach. KR jest już zaangażowany w opracowywanie nowej formy światowego zarządzania zagadnieniami klimatu i ściśle monitoruje wdrażanie globalnego porozumienia w tej sprawie przyjętego w Paryżu w 2015 r. Podczas spotkania uzgodniono, że należy sformalizować istniejące relacje między Europejskim Komitetem Regionów a Sojuszem na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu i ustalić plan działania na lata 2017–2018. Jego głównym założeniem będzie określenie ram współpracy i ułatwienie współdziałania stron w realizowaniu wspólnych celów.

Liczba wyświetleń: 357

powrót