Aktualności

O bieżących sprawach regionów w Brukseli

2018.10.11 11:10 , aktualizacja: 2018.10.11 13:08
Autor: Roman Adamczyk (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Marszałek udziela wywiady dziennikarce MArszałek Adam Struzik...
Widok ogólny na salę obrad W Brukseli odbyło się...

Marszałek Adam Struzik reprezentował Mazowsze podczas posiedzenia prezydium i sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli. Wziął również udział w debecie telewizyjnej poświęconej nowej perspektywie finansowej 2021–2027.

 

Posiedzenie prezydium

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker mówił m.in. o Funduszu Inwestycji Strategicznych, który się sprawdził i będzie kontynuowany. Więcej środków będzie przeznaczonych na program Erasmus+ (50 mld euro). Zwiększony będzie również Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przewodniczący stwierdził, że aktualnie największym zagrożeniem dla Europy jest nacjonalizm i populizm. W tym kontekście mówił o pomocniczości, czyli podziale kompetencji i przekazaniu większej władzy regionom.

Marszałek Adam Struzik prowadził spotkanie delegacji polskiej do EKR na którym  omówiono stan aktualnych negocjacji w sprawie przyszłych Wieloletnich Ram Finansowych (WRF). Ostatnio partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) w PE, do której należy PiS, opowiedziała się za zmniejszeniem środków na Wspólną Politykę Rolną i Politykę Spójności. Dyskutowano również kwestie praworządności w krajach Unii. W tej sprawie poszukuje się specjalnego rozwiązania. Aktualnie nie ma wspólnego stanowiska w Parlamencie Europejskim, a propozycje Rady Europy są zróżnicowane.

 

Opinie

Podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów przyjęto szereg opinii, które wcześniej były omawiane w poszczególnych komisjach. Do istotniejszych należy zaliczyć przyjęcie opinii „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do UE”, gdzie podkreślono, że polityka UE winna być osadzona na gruncie lokalnym. Dyskutowano i przyjęto także opinię na temat pakietu dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych 2021–2027. Na jego podstawie UE konstruuje przyszły budżet. W tej opinii wprowadza się warunek praworządności, z zastrzeżeniem, że mają być też określone kryteria praworządności. Ponadto przyjęto, że dochody UE to nie tylko odpowiedni procent PKB, ale też podatek od transakcji finansowych, o czym często mówił marszałek Adam Struzik na posiedzeniach Komitetu Regionów.

 

Debata

W siedzibie Parlamentu Europejskiego odbyła się debata telewizyjna na temat aktualnego stanu przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2021–2027, w której uczestniczyli marszałkowie: Adam Struzik, Mieczysław Struk (województwo pomorskie), Sławomir Sosnowski (województwo lubelskie) oraz Olgierd Geblewicz (województwo zachodniopomorskie). Mówiąc o propozycjach budżetowych, nowych wyzwaniach i priorytetach unii, które mają kosztować około 35 mld euro, marszałek Adam Struzik podkreślił, że nie powinny być one finansowane kosztem polityki spójności. Mówił również o nowym podziale statystycznym województwa mazowieckiego, w którym metropolia ma ponad 150 proc. PKB średniej unijnej, a 32 powiaty poniżej 75 proc. PKB. W tej sytuacji realizacja projektów dofinansowanych w 40 proc. będzie dużym wyzwaniem. Ponadto propozycja realizacji N+2, w miejsce dotychczasowej N+3 oraz obniżenie dofinansowania mogą być dużymi barierami. Inwestycje w B+R, innowacyjne projekty, rewitalizacje, koleje, szkolnictwo zawodowe wymagają działań długofalowych. Opowiedział się za utrzymaniem N+3.

Marszałek odnosząc się do korzyści płynących z naszego członkostwa w UE, marszałek Adam Struzik powiedział, że Polska od 2004r. do lipca 2018r. otrzymała 152 mld euro, a wpłacił do UE 49 mld euro, czyli zyskała netto 103 mld euro. Przeliczając na wartość PKB kraju, to jest budżet całego roku, który przeznaczony został na inwestycje.

 

Mazowsze czwarte w Europie pod względem tempa rozwoju

Przy okazji obchodó XVI Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów Eurostat zaprezentował dane, z których wynika, że Mazowsze jest w czołówce rankingu najszybciej rozwijających się regionów UE. Analizie poddano jednostki statystyczne na poziomie NUTS 2 (do 3 mln mieszkańców), które w analizowanym okresie w Polsce odpowiadały województwom. Jak wynika z danych Eurostatu, w 2016 r. PKB per capita, według standardów siły nabywczej (PPS), w województwie mazowieckim był równy 109 proc. średniej unijnej, podczas gdy osiem lat wcześniej - 82 proc.; oznacza to wzrost o 27 pkt proc. Bardziej dynamiczny wzrost w stosunku do średniej unijnej odnotowano jedynie w irlandzkim regionie stołecznym (53 pkt proc.), regionie wydzielonym z części Londynu obejmującej tamtejsze City (44 pkt proc.) oraz regionie stołecznym Rumunii (38 pkt proc.).

Liczba wyświetleń: 227

powrót