Aktualności

O polityce spójności UE w Dubrowniku

2019.03.04 15:55 , aktualizacja: 2019.03.12 12:14

Autor: Dorota Pozorek, Wydział Współpracy z Zagranicą, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Sala obrad seminarium - osoby kierujące obradami Prezydium obrad Seminarium...
Sala obrad seminarium - osoby uczestniczące w dyskusji Marszałek Adam Struzik...

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w seminarium Komisji COTER Komitetu Regionów Unii Europejskiej „Wykorzystanie instrumentów polityki spójności do wyrównywania braków inwestycyjnych w regionach Europy”. Jednym z głównych celów spotkania było uwypuklenie roli regionów na etapie programowania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych po roku 2020.

 

Seminarium odbyło się 4 marca w Dubrowniku. Uczestnicy analizowali wpływ budżetu UE na inwestycje publiczne oraz omówili dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu narzędzi zintegrowanego rozwoju terytorialnego. Jest niezwykle istotne, aby faktyczne potrzeby przekładały się na zalecenia dla poszczególnych krajów, co przyczyni się do skutecznego wdrażania polityki spójności w terenie.

 

Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021–2027

Wieloletnie Ramy Finansowe (WRF) na lata 2021–2027 są długookresowym budżetem UE. Podczas seminarium omówione zostały zaproponowane przez Komisję Europejską nowe przepisy WRF. Doceniono takie pozytywne aspekty propozycji Komisji, jak wprowadzenie uproszczeń po stronie dochodów budżetu (np. wycofanie się ze wszystkich ulg dla państw członkowskich i usprawnienie dochodów opartych o VAT), a także zapewnienie płynnego finansowania dla beneficjentów końcowych, co jednak wymagać będzie od Komisji dalszego rozwijania środków w celu ochrony interesów beneficjentów końcowych.

 

Uczestnicy seminarium uznali, że przyszłe wieloletnie ramy finansowe powinny być ustalone na poziomie adekwatnym 1,3 proc. produktu narodowego brutto, a nie jak proponuje Komisja na  poziomie 1,11 proc. produktu narodowego brutto EU27. Zdecydowanie sprzeciwiono się także proponowanym cięciom budżetu w zakresie Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, uznano je za nieakceptowalne (około 7 proc. i 5 proc. mniej w porównaniu do obecnego okresu). W opinii uczestników takie drastyczne redukcje flagowych polityk UE będą szkodliwe dla rozwoju regionów, co w efekcie będzie sprzyjać wzrostowi dysproporcji regionalnych. Uznano, że finansowanie dodatkowych priorytetów UE nie powinno odbywać się kosztem istniejących polityk UE, takich jak polityka spójności, wspólna polityka rolna i polityka rozwoju obszarów wiejskich.

 

W imieniu wszystkich polskich regionów poparłem stanowisko Parlamentu Europejskiego, aby budżet Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021–2027 był na poziomie 1,3 proc. PKB 27 krajów UE. Polityka Spójności i Wspólna Polityka Rolna są politykami inwestycyjnymi i rozwojowymi. Polski rząd powinien opowiedzieć się za takim budżetem – powiedział marszałek Adam Struzik.

 

Komitet Regionów wezwał wszystkie organy UE do osiągnięcia szybkiego porozumienia odnośnie następnych Wieloletnich Ram Finansowych. Dzięki temu programy UE będą mogły być wdrażane w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem nowych WRF, co zapobiegnie opóźnieniom operacyjnym.

 

Zintegrowane Narzędzia Rozwoju Regionalnego

Podczas seminarium omówiono także zagadnienie zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), które pozwalają państwom członkowskim na łączenie finansowania z różnych osi priorytetowych jednego lub kilku Programów Operacyjnych, dla zapewnienia wdrożenia zintegrowanej strategii dla określonego terytorium. Podkreślano, że polityka spójności UE musi uznać podejście ukierunkowane na konkretne obszary, odzwierciedlające rzeczywiste warunki i potrzeby każdego określonego obszaru. Pozwoli to uzyskać poprawę warunków socjalnych i gospodarczych mieszkańców UE oraz pomoc w likwidacji nierówności.

Liczba wyświetleń: 247

powrót