Aktualności

Europa chce chronić klimat

2019.06.28 12:50 , aktualizacja: 2019.06.28 16:07

Autor: Roman Adamczyk, Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Bruksela, sala plenarna, posiedzenie Komitetu Regionów Podczas 135. Sesji...
  • marszałek Adam Struzik siedzi obok innych przedstawicieli regionów na sali plenarnej w Brukseli Bruksela. Marszałek Adam...
  • spotkanie przedstawicieli po9lkich regionów z komisarz Elżbietą Bieńkowską Spotkanie z Elżbietą...

Zrównoważony rozwój i długoterminowa strategia Unii Europejskiej oraz zmiany klimatyczne to główne tematy, które zdominowały 191. Posiedzenie Prezydium i 135. Sesji Plenarnej Komitetu Regionów. W spotkaniach i debatach uczestniczył marszałek Adam Struzik.

 

Przyjęto kilka opinii, rezolucji i przeprowadzono debaty w ważnych dla mieszkańców sprawach, m.in. poruszono kwestię dotyczącą strategii makroregionalnych, których główną ideą jest zmniejszenie różnic rozwojowych między regionami.

Iyrki Katainen, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost, inwestycje i konkurencyjność podkreślił, że trwały rozwój jest podstawą. Jak mówił, zrównoważony rozwój to „rozwój, który zaspokaja dzisiejsze potrzeby, nie zagrażając spełnieniu potrzeb przyszłych pokoleń”. Mają temu służyć m.in. programy unijne, w tym „Horyzont Europa” oraz plan inwestycyjny 2030, zrównoważone wykorzystanie biologicznych zasobów odnawialnych przy tworzeniu dóbr i usług (biogospodarka) oraz gospodarka w obiegu zamkniętym.

 

Cele zrównoważonego rozwoju opierają się na kilku zasadach:

  1. Powszechność i niepodzielność. Oznacza to uwzględnianie celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach polityki.
  2. Nikt nie zostanie pominięty. Cele zrównoważonego rozwoju mają zwalczać ubóstwo i wszelkiego rodzaju nierówności, zwłaszcza dotykające najsłabsze grupy społeczne oraz obszary najuboższe lub oddalone.
  3. Spójność polityki sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi. Istotne jest przyjęcie skoordynowanego podejścia prowadzącego do osiągnięcia konkretnych postępów we wszystkich wymiarach celów zrównoważonego rozwoju.
  4. Respektowanie ekologicznych ograniczeń planety. Nadmierne zużycie zasobów prowadzi do katastrofy ekologicznej wpływającej na nasze systemy gospodarcze i społeczne. Z tego względu osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju wymaga także wprowadzenia w życie porozumienia paryskiego w sprawie zmiany klimatu, jak również Konwencji o różnorodności biologicznej oraz ram z Sendai dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.
  5. Transformacja. Pilny charakter tej kwestii i uwzględnianie zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach polityki wymaga przekształcenia systemów gospodarczych i społecznych wszystkich krajów należących do Wspólnoty.
  6. Poszanowanie praw człowieka i praworządność. Konieczne jest zapewnienie praworządności, a polityka i działalność gospodarcza w krajach rozwijających się również powinny chronić prawa człowieka i gwarantować ich przestrzeganie.
  7. Partnerstwa. Potrzebny jest udział obywateli w każdym wieku, społeczeństwa obywatelskiego w jego różnorodnych formach, środowisk akademickich, organów publicznych i sektora prywatnego w dążeniu do wspólnego określenia, tworzenia i wdrażania istotnych rozwiązań zmierzających do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Powietrze mamy jedno – chrońmy klimat

Przeprowadzono debatę na temat roli regionów UE w obszarze zmian klimatu i transformacji energetycznej. Przyjęto opinię „Czysta planeta dla wszystkich – Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki". Uczestniczący w debacie Miguela Ariasa Cańete, komisarz do spraw polityki klimatycznej i energetycznej, podkreślił, że Europa jest liderem w walce o klimat i będzie realizować porozumienia z Paryża. Nawet pomimo tego, że niektóre państwa, w tym USA zapowiedziały odstąpienie od podpisanych uzgodnień. Aktualnie Europa jest na czele tych, którzy chcą chronić klimat. A wiele regionów jest bardziej ambitnych w tym obszarze niż ich rządy.

 

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w spotkaniu z Elżbietą Bieńkowską, komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP. Wiodącymi problemami w najbliższych latach, które będą we wszystkich politykach unijnych, jak podkreśliła komisarz Bieńkowska to kwestie związane z klimatem, środowiskiem oraz wydajnością energetyczną. Ważna rola przypadnie przemysłowi, dzięki któremu możliwe jest praktyczne wdrażanie i zastosowanie nowych, neutralnych dla środowiska technologii (np. wykorzystanie paliwa wodorowego czy odnawialne źródła energii). Zaapelowała o ochronę klimatu, mówiąc, że powietrze mamy jedno.

 

Liczba wyświetleń: 272

powrót