Aktualności

Obrady COTER – Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE – z udziałem marszałka Adama Struzika

2019.07.11 12:15 , aktualizacja: 2020.08.24 12:34

Autor: Roman Adamczyk Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

  • Zaprezentowana przez...
  • Przyjęta przez Komisję...
  • Dyskusja w Komisji...
  • Marszałek Adam Struzik w...

W Brukseli 10 lipca odbyło się posiedzenie COTER – Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej. Przyjęto dwie opinie i przeprowadzono wymianę poglądów. Najważniejsza była opinia, którą zaprezentował marszałek Adam Struzik: „Zalecenia dotyczące skutecznego opracowania regionalnych strategii rozwoju po 2020 r.”

 

– Unia Europejska potrzebuje ram długofalowej polityki rozwoju, która zastąpi strategię Europa 2020 oraz pozwoli na opracowania strategii krajowych i regionalnych/lokalnych przyczyniających się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

Zalecenia dla opracowania regionalnych strategii rozwoju po roku 2020

 

Korzystając z dotychczasowych doświadczeń polityki spójności, w przedstawionej opinii Adam Struzik sformułował kilka zaleceń politycznych, które wynikają z analizy uwarunkowań sytuacji strategicznej regionów, przy uwzględnieniu wyzwań, w obliczu których stoją regiony.

 

Zalecenia obejmują priorytetowe obszary inwestycji oraz warunki ramowe dla skutecznych strategii rozwoju regionalnego po roku 2020:

– Zalecenie 1: Strategiczne planowanie regionalne, jako punkt wyjścia do pomyślnego rozwoju.

– Zalecenie 2: Cele zrównoważonego rozwoju, jako podstawa długoterminowych strategii miast i regionów.

– Zalecenie 3: Miasta i regiony powinny oprzeć swoje strategie rozwoju regionalnego na dokładnej ocenie perspektywicznej.

– Zalecenie 4: Inwestowanie w budowanie zdolności instytucjonalnej i administracyjnej, jako warunek skutecznego wydatkowania środków publicznych.

– Zalecenie 5: Promowanie synergii między funduszami i innymi podmiotami.

– Zalecenie 6: Współpraca terytorialna w obszarach funkcjonalnych.

– Zalecenie 7: Projekty współpracy z sąsiadującymi krajowymi lub regionalnymi programami EFSI.

– Zalecenie 8: Promowanie podejścia terytorialnego poprzez wykorzystanie pełnego potencjału zintegrowanych narzędzi, takich jak rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) i zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT).

 

Dyskusja w Komisji oscylowała wokół tezy, że potrzebne są strategie regionalne, ale takie, w które są włączone a także zaangażowane organy terytorialne. Dużą wagę przypisuje się strategiom rozwoju. Mówiono również o potrzebie daleko idącej decentralizacji. Polityka spójności powinna być odczuwalna przez obywateli, ponieważ przybliża nas wszystkich do Unii Europejskiej.

 

Opinia przedstawiona przez marszałka Adama Struzika została przyjęta jednomyślnie, nikt nie był przeciw i nikt nie wstrzymał się.

 

Wszyscy występujący dziękowali marszałkowi Adamowi Struzikowi za zawartość merytoryczną opinii, a głównie za unikalne, nowatorskie i funkcjonalne, a nie administracyjne podejście do regionów.

 

Podziękowania otrzymał także dr Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM, który jako ekspert wniósł znaczący wkład merytoryczny do prezentacji.

Liczba wyświetleń: 367

powrót