Aktualności

Dyskusja o kierunkach kształcenia zawodowego na Mazowszu

2019.12.09 16:25 , aktualizacja: 2019.12.10 16:05

Autor: oprac.na podst. zebr.mat., Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Marszałek Adam Struzik...
  • W konferencji na PGE...
  • Członek zarządu Agencji...

Od kilku lat kształcenie zawodowe przeżywa swój renesans, również na Mazowszu. Młodzi ludzie są zainteresowani zdobywaniem konkretnych umiejętności i zawodów. Planując swój rozwój, chcą mieć fach w ręku.

 

W dyskusji o strategicznych kierunkach rozwoju kształcenia zawodowego na PGE Narodowym wzięli udział m.in. marszałek Adam Struzik i członek zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Artur Andrysiak.

 

– Specjalistyczne i dopasowane do potrzeb rynku wykształcenie zawodowe to obecnie podstawa. Nie może się ono odbyć bez mistrzów. Ludzi mających bezcenne doświadczenie i potrafiących zainspirować swoich następców. Takich, którzy zachowają cenne rzemiosło albo będą w stanie przejąć firmy. Są zawody, które trzeba ratować. Takie działania podejmuje również Samorząd Województwa Mazowieckiego, który np. przejął w ubiegłym roku od powiatu kozienickiego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce-Letnisku, kształcący stolarzy, cieśli, dekarzy, plecionkarzy i technologów drewna. – Placówka jest unikalna w skali kraju. Szkoli w kierunkach, może dziś mało popularnych, ale istotnych dla gospodarki naszego regionu – podkreśla marszałek Adam Struzik.

 

Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego na Mazowszu odbywa się głównie poprzez skuteczne i celowe wykorzystanie środków własnych samorządu oraz funduszy wspólnotowych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 realizuje wizję rozwoju regionu zawartą w Strategii Europa 2020 i stanowi jeden z najistotniejszych instrumentów polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia szkolnictwa zawodowego.

 

Duże środki na kształcenie zawodowe

Dzięki m.in. funduszom wspólnotowym oraz budżetowi województwa ponad 119 mln zł przeznaczono m.in. na – wsparcie bazy dydaktycznej 172 szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe poprzez utworzenie i doposażenie pracowni warsztatów szkolnych; zdobycie doświadczenia zawodowego i zwiększenie umiejętności 14 408 uczniów poprzez udział w stażach lub praktykach zawodowych (realizowanych w zakładach pracy); podniesienie kompetencji i kwalifikacji 5157 uczniów poprzez udział w szkoleniach zawodowych; uzyskanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez 60 nauczycieli, dzięki studiom podyplomowym; rozwój 1040 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych lub szkoleniach doskonalących w zakresie tematyki związanej z innowacja pedagogiczną; wzmocnienie współpracy z rynkiem pracy poprzez stworzenie 139 lokalnych i 1 regionalnej bazy podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół; opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznych w 172 szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

 

Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego jest największym projektem edukacyjnym, jaki dotychczas realizował Samorząd Województwa Mazowieckiego. W ramach jego działania zostanie opracowany i wprowadzony program innowacji pedagogicznej dla każdej ze 172 szkół, który wzbogaci aktualne procesy nauczania o nowe nieszablonowe działania, służące podniesieniu wiedzy i umiejętności uczniów oraz uatrakcyjnieniu zajęć edukacyjnych, co przełoży się na większe szanse absolwentów na rynku pracy, a także poprawi jakość funkcjonowania placówki i jej konkurencyjność na tle innych placówek. Opracowanie i wprowadzenie programów innowacji pedagogicznych ma również na celu stworzenie indywidualnych programów nauczania dla wybranych zawodów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Pozwoli też na przygotowanie kadry pedagogicznej do wdrożenia innowacji, zapewni monitoring jakości i efektywności innowacji, wsparcie w relacjach z przedsiębiorcami w obszarze zaangażowania w realizację innowacji, zajęcia dla uczniów oraz wyposażenie pracowni  oraz wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji. Szkoły otrzymają także wsparcie eksperckie na etapie wdrażania innowacji pedagogicznych. Wyposażone będą w sprzęt niezbędny do nauki danego zawodu, który wzmocni wdrożenie innowacji i będzie narzędziem wspierającym proces. Ponadto uczniowie szkół będą uczestniczyli w zajęciach szkolnych realizujących innowację pedagogiczną oraz zewnętrznych kursach i szkoleniach, zgodnych z programem innowacji i będących jego uzupełnieniem. Nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu objęci będą kursami kwalifikacyjnymi lub szkoleniami doskonalącymi.

 

Samorząd docenia trud i chęć nauki

Samorząd Województwa Mazowieckiego wychodzi naprzeciw zdolnej młodzieży z Mazowsza i realizuje cykliczne wsparcie stypendialne dla uczniów szkół zawodowych. Znalezienie się w gronie stypendystów mobilizuje uczniów do pracy, jak również zwiększa ich poczucie własnej wartości. Od 2015 r. realizowany jest projekt stypendialny „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. Do tej pory w czterech edycjach ze wsparcia skorzystało 1922 uczniów. Na stypendia przeznaczono prawie 9 mln zł. W latach 2019/2021 stypendium otrzyma kolejnych 1036 uczniów (po 518 na rok szkolny) w wysokości około 5000 zł.

 

Ideą projektu jest wzrost efektywności i skuteczności kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Uczniowie, dzięki otrzymanemu stypendium będą mogli uczestniczyć w zajęciach pozaszkolnych, w tym w szkoleniach, kursach zawodowych, kursach przygotowawczych, kwalifikacyjnych i doskonalących oraz kursach językowych. Stypendyści będą mieli możliwość udziału w konferencjach, seminariach, obozach naukowych, wycieczkach edukacyjnych i innych wydarzeniach poszerzających wiedzę, rozwijających zdolności i umiejętności ucznia w zakresie kierunku rozwoju zawodowego. Dodatkowo stypendyści będą mogli nabyć pomoce dydaktyczne i oprzyrządowanie niezbędne do praktycznego wykorzystania wiedzy.

 

Organizatorami wydarzenia byli Samorząd Województwa Mazowieckiego i Agencja Rozwoju Mazowsza.

Liczba wyświetleń: 184

powrót