Aktualności

Przedświąteczne obrady sejmiku

2019.12.18 10:55 , aktualizacja: 2019.12.18 15:27

Autor: Justyna Michniewicz (KM), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • Grudniowa sesja...
  • Skarbnik Marek Miesztalski...
  • Radni Klubu Polskiego...
  • Radni Klubu Koalicji...
  • Radna Helena Cichocka (fot....

Mazowiecki sejmik uchwalił budżet na 2020 r. Przyjął także zasady i warunki realizacji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, pilotażowy program wdrażania usług medycznych w formie teleopieki oraz ogłosił Rok Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

 

Budżet 2020

Sejmik uchwalił budżet województwa mazowieckiego na 2020 r. Dochody oszacowano na blisko 3,59 mld zł. Tak wysokimi dochodami mazowiecki samorząd jeszcze nigdy nie dysponował. Znaczną część wydatków stanowić będzie „janosikowe” – 592,6 mln zł (o 83 mln zł więcej niż w 2019 r.). Deficyt budżetowy osiągnie prawie 159,2 mln zł i spłacony będzie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym. W autopoprawce zarząd zawarł prawie wszystkie poprawki zgłoszone przez radnych: prace przygotowawcze budowy obwodnicy Lesznowoli (500 tys. zł), aktualizacja dokumentacji obwodnicy Żelazowej Woli (200 tys. zł), poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez doświetlenie przejść dla pieszych w powiecie wołomińskim (600 tys. zł), budowa drogi wojewódzkiej 738 Gniewoszów – Wysokie Koło (9,5 mln zł), remont drogi 730 Jasieniec – Warka (5 mln zł), bieżące remonty dróg (15 mln zł), budowa chodników (2,5 mln zł), budowa drogi 627 Małkinia Górna – Ostrów Mazowiecka (10 mln zł), wynagrodzenia pracowników z uprawnieniami budowlanymi w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich (600 tys. zł), przygotowanie i wdrożenie programu szczepień przeciw wirusowi HPV (500 tys. zł) i inwazyjnym zakażeniom meningokowym (500 tys. zł). Źródłem ich pokrycia będą wolne środki z lat ubiegłych i udziału Mazowsza w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju (2 mln zł).

 

Więcej o rekordowym budżecie pisaliśmy w artykule „Największy budżet w historii Mazowsza

 

Budżet Obywatelski Mazowsza

W przyszłym roku mazowiecki samorząd rozpocznie realizację budżetu obywatelskiego. Swoje propozycje będą mogli zgłaszać mieszkańcy Mazowsza bez ograniczeń wiekowych. Wraz z formularzem zgłoszeniowym trzeba będzie dostarczyć listę poparcia co najmniej 50 mieszkańców województwa. Maksymalna wartość zgłaszanych projektów nie będzie mogła przekroczyć 1 mln zł w stosunku do projektów inwestycyjnych i 200 tys. zł – nieinwestycyjnych. Będą musiały one spełniać kilka warunków – muszą się mieścić się w obszarze zadań o charakterze wojewódzkim i być zgodne z przepisami prawa, realizowane będą na nieruchomościach, do których województwo posiada tytuł prawny do dysponowania, ich wykonanie mieścić się będzie w jednym roku budżetowym, będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców regionu. Nie mogą to być jednak projekty dotyczące np. zorganizowania imprezy masowej, obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej, wieloetapowe czy zawierające treści obsceniczne, obraźliwe, wulgarne. Zgłoszone wnioski będą oceniane pod względem formalnym, zgodności z prawem oraz w zakresie wykonalności technicznej. Następnie poddane będą pod głosowanie mieszkańców. Głosować będzie można za pośrednictwem systemu informatycznego, w siedzibie urzędu marszałkowskiego lub delegaturach. Każdemu mieszkańcowi przysługiwać będą dwa głosy: jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej, drugi na podregionalny.

Do końca stycznia zarząd województwa przygotuje regulamin Budżetu Obywatelskiego Mazowsza, harmonogram poszczególnych etapów konsultacji, wzory formularzy oraz określi kwotę, jaka zostanie przeznaczona na ten cel. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi nie później niż 15 września. Projekty realizowane będą w 2021 r.

 

Rok Bitwy Warszawskiej

W przyszłym roku świętować będziemy okrągłą rocznicę jednej z przełomowych bitew w historii świata, która zadecydowała o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem. Z tej okazji sejmik ogłosił 2020 r. „Rokiem 100. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.

 

Przycisk życia

Mazowsze wprowadza pilotażowy program wdrażania usług medycznych w formie teleopieki. Ideą przedsięwzięcia jest objęcie jak największej liczby osób starszych bezpłatnym dostępem do przywoławczego systemu alarmowego, tzw. przycisku życia. Osoba starsza wyposażona będzie w telefon oraz do wyboru wisiorek lub bransoletkę z przyciskiem SOS. W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia (np. upadku, pogorszenia stanu zdrowia), po naciśnięciu odpowiedniego przycisku uruchomi się automatyczne połączenie w trybie głośnomówiącym z centrum monitoringu, w którym operator zdecyduje o stosownym rodzaju interwencji. Zapewni to zwiększenie bezpieczeństwa osób starszych oraz szybką interwencję w sytuacjach nagłych, zagrażających życiu. Do projektu zgłosiło się 27 gmin i miast (spośród 32 wytypowanych).  Programem objętych będą 652 osoby starsze, potrzebujące wsparcia w miejscu zamieszkania. Województwo przeznaczy na ten projekt blisko 202 tys. zł.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni przyjęli ostatnią już nowelizację budżetu na 2019 r. oraz uchwałę w sprawie wydatków niewygasających. Wprowadzili zamiany w statucie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz „Rocznym programie współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi (…) na 2019 r.”. Ustanowili plany ochrony dla parków krajobrazowych: Chojnowskiego, Kozienickiego i Brudzeńskiego. Wybrali Bartłomieja Kubickiego i Mariusza Krasuskiego do rady społecznej Szpitala Zakaźnego w Warszawie oraz radnych Michała Grodzkiego, Piotra Kandybę i Konrada Wojnarowskiego do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Wprowadzili również zmiany w uchwałach dotyczących Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019, Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019, zadań OSP–2019, Mazowieckie Strażnice OSP–2019 oraz dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP i prac konserwatorskich przy zabytkach. Ustalili wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich. Za bezzasadne uznali skargi na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Nie uwzględnili wniosku dotyczącego podjęcia działań zmierzających do utworzenia „Strategicznego planu bezpieczeństwa, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju miasta Płocka oraz jego obszaru funkcjonalnego z perspektywą do 2050 r.”.

Do Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich skierowano projekt uchwały dotyczący utrzymania na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego jedynie pszczół rasy środkowoeuropejskiej linii Kampinoskiej.

 

Liczba wyświetleń: 389

powrót