Aktualności

Jaki transport publiczny jest potrzebny regionom?

2020.09.24 14:20 , aktualizacja: 2020.09.25 14:48
Autor: Katarzyna Mańska, KM, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka
Marszałek z Isabelle Boudineau,szefową Komisji COTER, na ekranie monitora podczas transmisji Trwa 5. zdalne posiedzenie...
Marszałek przed komputerem podczas zdlanego posiuedzenia kommisji Jednym z prelegentów był...

Odbyło się zdalne posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów. Jednym z prelegentów był marszałek Adam Struzik, który zaprezentował jako sprawozdawca opinię „Wyzwania dotyczące transportu publicznego w regionach metropolitalnych”.

 

Podczas obrad członkowie Komisji COTER dyskutowali ponadto o roli unijnej polityki spójności w odniesieniu do inteligentnej i innowacyjnej zmiany gospodarczej w regionach w kontekście kryzysu związanego z koronawirusem. Przyjęli także Deklarację Europejskiego Transgranicznego Sojuszu Obywateli pt. „Regiony transgraniczne w centrum Europy jutra. W dokumencie tym podkreślono znaczenie współpracy transgranicznej dla procesu integracji Unii Europejskiej i w świetle niezadowalającego poziomu finansowania przeznaczonego na europejską współpracę terytorialną w następnym okresie finansowania oraz wezwano do ponownego umieszczenia regionów transgranicznych w centrum zainteresowania politycznego i legislacyjnego Unii Europejskiej. Na posiedzeniu COTER zaprezentowana została także opinia o pakiecie REACT-EU (REcovery Assistance for Cohesion and Territories of Europe - pomoc w odbudowie spójności i terytoriów Europy) – inicjatywie kontynuującej i rozszerzającej dostępne środki reagowania na kryzys związany z koronawirusem. Pakiet ten ma przyczynić się do ekologicznej, cyfrowej i odpornej odbudowy gospodarki poprzez dodatkowe 55 miliardów euro, które zostaną przekazane Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014–2020 oraz Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS), a także Europejskiemu Funduszowi Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). Te dodatkowe środki zostaną zapewnione w latach 2021-2022 z UE Next Generation, a już w 2020 roku poprzez ukierunkowaną zmianę obecnych ram finansowych.

 

 

Transport w dobie pandemii

Marszałek podkreślił, że metropolie stanowią kluczowy element przestrzeni i gospodarki Unii Europejskiej, odgrywając fundamentalną rolę w konkurencyjności regionów. Potrzebne są mechanizmy przewidywania i reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym pandemiczne. Ze względu na te ostatnie istnieje potrzeba wypracowania ogólnoeuropejskich standardów zapobiegania, wykrywania zagrożeń oraz praktyk gwarantujących bezpieczeństwo przemieszczania się. Powinno to zostać uwzględnione w pracach nad Strategią UE na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. Konieczna jest poprawa infrastruktury stacji kolejowych i stworzenie inteligentnych węzłów mobilności.

 

Ekologia w transporcie

W opinii zaznaczono, że należy wykorzystać Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji do wspierania miast i obszarów metropolitalnych w przechodzeniu na bezemisyjny transport publiczny.

Marszałek Adam Struzik zauważył, że rosną aspiracje i potrzeby mieszkańców oraz ich mobilność. Generuje to potrzebę zapewnienia efektywnego, zrównoważonego i zintegrowanego systemu transportowego oraz wspierania jego dekarbonizacji.

– Europejski Zielony Ład powinien pozostać kompatybilny z innymi priorytetami gospodarczymi i społecznymi, co oznacza również, że wpływ przyszłych działań klimatycznych będzie musiał zostać złagodzony dla najbardziej wrażliwych obywateli – podkreślił marszałek.

Liczba wyświetleń: 202

powrót