Aktualności

XXIII posiedzenie Sejmiku Mazowsza w trybie zdalnym

2020.10.14 08:10 , aktualizacja: 2020.10.14 08:24

Autor: Renata Królak (KS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Obraz z ekranu podczas sesji on-line, wyniki imiennego głosowania radnych uchwały z druku nr 428. Uchwała w sprawie...

Podczas XXIII posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni województwa przyjęli uchwały dotyczące m.in. wsparcia finansowego dla zadań realizowanych na Mazowszu.

 

Obiekty sportowe i rekreacyjne

 

W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” została zaktualizowana lista beneficjentów o tych, którzy zrezygnowali oraz uzupełniona o nowych, którym przyznano pomoc: na remont miejskiej hali sportowej w gminie Karczew – 80 tys.zł; na remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Paprotni – 80 tys. zł; na modernizację trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie – 94 tys. zł; na przygotowanie i zagospodarowanie terenu otwartego placu sportowo-rekreacyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie 90 tys. zł.

 

Remont dachu szkoły w Brochowie

 

Wójt gminy Brochów zwrócił się z prośbą o przyznanie w 2020 r. pomocy finansowej na remont dachu Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Brochowie. Szkoła ta jest największą placówką oświatową na terenie gminy Brochów, do której uczęszcza około 220 uczniów. Stan techniczny pokrycia dachowego nie pozwala na prawidłowe funkcjonowanie placówki oświatowej i stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia osób tam przebywających. W związku z tym radni przyznali na to zadanie 100 tys. zł.

 

Stacje meteorologiczne

 

Z programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej Mazowsze 2020” przeznaczono ponad 464 tys. zł na stacje meteorologiczne. Automatyczną stację meteorologiczną będzie można wyposażyć w dodatkowe przyrządy pomiarowe, które spowodują, iż może się ona stać wszechstronnym narzędziem śledzącym na bieżąco wiele czynników atmosferycznych. Korzystając z dostępnych technologii będzie można informować mieszkańców województwa mazowieckiego o aktualnym stanie pogody.

 

OSP

 

Radni Województwa Mazowieckiego udzielili wsparcia finansowego: gminie Policzna w kwocie 36 tys. zł na wykonanie modernizacji strażnicy OSP Zawada Stara i gminie Sobolew na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ostrożeń w wysokości 70 tys. zł.

 

PFRON

 

Radni Województwa zmienili uchwałę w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach poddziału środków finansowych pochodzących z PFRON – efektem tych zmian jest m.in. zwiększenie środków na „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej”.

 

Inne uchwały

 

Jednym z punktów sesji był temat porozumienia z województwem podlaskim w sprawie zapewnienia transportu podczas remontu linii kolejowych na trasie Siedlce–Czeremcha. Sejmik przyjął uchwałę w sprawie powierzenia województwu podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Siedlce–Czeremcha w okresie od 13 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2025 r.

Ważną kwestią omawianą przez radnych były również kwestie dotyczące budżetu województwa mazowieckiego. Radni przegłosowali uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038, wraz z autopoprawką nr 1 Zarządu Województwa Mazowieckiego, a także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 r., również z autopoprawką Zarządu WM.

W ramach zmian budżetowych podjęto również uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową województwa mazowieckiego. Konieczność dokonania zmiany nastąpiła m.in. w związku z wnioskiem Medycznej Szkoły Policealnej Nr 2, o rozszerzenie  źródeł dochodów z tytułu świadczeń reklamowych dla podmiotów obcych niebędących placówkami oświatowymi. Ponadto podjęto decyzję w sprawie upoważnienia do wszczęcia postępowania dotyczącego wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022.

Liczba wyświetleń: 285

powrót