Aktualności

Zdalna sesja sejmiku województwa

2020.12.15 14:40 , aktualizacja: 2020.12.22 14:12

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

 • Marszałek Adam Struzik...
 • Wyniki imiennego głosowania...
 • Przewodniczący sejmiku...
 • Radny Konrad Wojnarowski...
 • Radna Katarzyna Bornowska...
 • Radna Wioletta...
 • Radny Michał Góras (fot....

Sejmik Mazowsza uchwalił budżet województwa na 2021 rok. Przyjął też m.in. stanowisko, w którym sprzeciwił się wyłączeniu regionu warszawskiego stołecznego ze wsparcia europejskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027.

Rekordowy budżet

Mazowsze wyda w 2021 r. 3,85 mld zł. Na inwestycje przeznaczono 1,2 mld zł. Najwięcej środków finansowych – w związku z pandemią koronawirusa – zostanie zainwestowanych w ochronie zdrowia – aż 405 mln zł. Na projekty drogowe samorząd Mazowsza przeznaczy 384 mln zł, a na inwestycje w obszarze kultury 72 mln zł. Znaczne pieniądze – 131 mln zł – będą mogły pozyskać m.in. gminy i powiaty w ramach programów wsparcia.

 

Dzięki poprawkom zgłoszonym przez przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego oraz Komisję Budżetu i Finansów, w budżecie województwa na 2021 r. znalazło się wiele ważnych tego typu projektów:

 • Mazowiecki Instrument Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do Internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu (10 mln zł),
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w celu poprawy wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa mazowieckiego (20 mln zł),
 • Mazowieckie Strażnice OSP – 2021 (4 mln zł),
 • OSP-2021 na zakup samochodów, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i odzieży ochrony indywidualnej (11 mln zł),
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw (12 mln zł),
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej (10 mln zł),
 • Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia Terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy (6 mln zł),
 • Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców (1 mln zł).

Dzięki poprawce zgłoszonej przez przewodniczącego sejmiku Ludwika Rakowskiego w przyszłym roku podjęte zostaną również działania, związane z organizacją przewozów autobusowych na terenie województwa mazowieckiego. Radni zgodzili się przeznaczyć 5 mln zł na przeprowadzenie analizy i utworzenie nowego podmiotu, zajmującego się przewozami autobusowymi. Realizowany będzie ponadto program renowacji zabytków, na który sejmik przeznaczył 10 mln zł. W budżecie na rok 2021 znalazły się też m.in. pieniądze na program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej dla pacjentów po COVID-19 ( 2 mln zł), o które zabiegał radny Krzysztof Strzałkowski – przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej.

Dochody 3,6 mld zł

Dochody województwa oszacowano na 3,6 mld zł. Udział w podatkach CIT i PIT zaplanowano na 2,6 mld zł. Deficyt ustalono w wysokości 269,2 mln zł, który sfinansowany zostanie kredytem długoterminowym na rynku zagranicznym.

Stanowisko

Sejmik zaapelował do władz centralnych o wycofanie się z decyzji, która wyłącza region warszawski stołeczny z regionalnego wsparcia unijnego i włącza ten obszar do programów krajowych. Konsekwencją tych decyzji będzie brak możliwości korzystania przez gminy i powiaty oraz inne podmioty z RPO WM 2021–2027, a tym samym z kluczowych projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. W praktyce oznacza to odcięcie od źródła dofinansowania m.in. na: drogi, ścieżki, transport niskoemisyjny, oświetlenie, ochronę zabytków, gospodarkę wodno-kanalizacyjną, termomodernizację budynków, systemy ratownictwa oraz usługi zdrowotne, przedszkola, szkoły, osoby niepełnosprawne, bezrobotne czy sektor ekonomii społecznej.

Radni postulują więc o zaprogramowanie środków finansowych zarówno na poziomie regionalnym i krajowym oraz z Funduszu Spójności. Wskazują również na wynegocjowanie na poziomie instytucji Unii Europejskiej dodatkowego wsparcia, dedykowanego regionowi warszawskiemu stołecznemu oraz możliwość zastosowania tzw. mechanizmu elastyczności, który pozwoli przenieść 2,5 mld zł do tego regionu. Sejmik postuluje również wprowadzenie dodatkowego współfinansowania z budżetu państwa, kompensującego spadek intensywności wsparcia UE.

Rok Norwida i Jastrzębowskiego

Sejmik ustanowił rok 2021 na Mazowszu „Rokiem Cypriana Kamila Norwida w 200. rocznicę urodzin poety” oraz „Rokiem Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora Konstytucji dla Europy w 190. rocznicę jej wydania”.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W przyszłym roku Mazowsze przeznaczy z dochodów własnych dla organizacji pozarządowych ponad 36 mln zł. Zadania, jakie będą mogły być realizowane w ramach tych dotacji ujęte zostały w przyjętym przez radnych rocznym programie współpracy na rok 2021. Poza pieniędzmi z dochodów własnych województwa, zadania zlecane organizacjom pozarządowym finansowane będą również ze środków pochodzących z opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18 proc., z dotacji celowych budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc dla OSP

Ze względu na rezygnację gminy Raszyn z dotacji na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, radni skierowali 70 tys. zł na doposażenie jednostek OSP Cegłów, Budy Stare, Stoczek, Kępa Polska, Szydłowiec.

Inne decyzje sejmiku

Sejmik wyraził zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Zjazd 6 z 50 proc. bonifikatą na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych za kwotę przeszło 226 tys. zł. Wprowadził także zmiany do uchwał dotyczących instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza. Przedłużył o dwa lata (do 2022 r.) terminu obowiązywania Strategii Rozwoju Turystyki oraz Strategii Rozwoju Kultury. Uznał dwie skargi na marszałka województwa za bezzasadne, natomiast skargę na Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w zakresie wykluczenia komunikacyjnego za zasadną, w pozostałej części – bezzasadną.

Liczba wyświetleń: 251

powrót