Aktualności

XXX sesja sejmiku Mazowsza

2021.04.21 14:30 , aktualizacja: 2021.04.22 09:48

Autor: Jerzy Lipka-Wołowski, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 • Aktor prezentuje publikację dotyczącą plabowanych wydarzeń Wybitny aktor i działacz...
 • Screen ze zdalnej sesji W trybie zdalnym odbyło się...
 • Ekren monitora ze screenem z sesji Radni spotkali się zdalnie...
 • Strona z prezentacji z wykresem Jednym z głównych tematów...

W trybie zdalnym odbyło się XXX posiedzenie VI kadencji Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

W związku z wygaśnięciem mandatu Tomasza Zdzikota, do grona radnych województwa mazowieckiego dołączyła radna Ewa Lisiecka (klub radnych Prawo i Sprawiedliwość), która przed objęciem mandatu złożyła ślubowanie.

 

Epidemia Covid-19 na Mazowszu

Jednym z głównych tematów sesji była sytuacja związana z pandemią Covid-19. Radni województwa wysłuchali informacji przedstawionej przez członka zarządu Elżbietę Lanc, na temat podejmowanych działań dotyczących walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Omówiono m. in.:

 • liczbę łóżek w (stan na 19 kwietnia 2021) – w 10 szpitalach wojewódzkich II poziomu – 823 w tym 100 OIT, w 10 szpitalach wojewódzkich I poziomu – 50,
 • liczbę wykonanych szczepień – 1 388 263, w tym drugą dawką zaszczepiono 356 210 osób (stan na 18 kwietnia 2021),
 • szkolenia personelu medycznego finansowane przez samorząd Mazowsza: w grudniu 2020 odbyły się szkolenia w zakresie obsługi respiratora oraz nad pacjentem wentylowanym mechanicznie, w których udział wzięło 559 osób (248 lekarzy i 311 pielęgniarek) – koszt 20 tys. zł. W kwietniu i maju zaplanowane są szkolenia „Covid od A do Z” dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej z Mazowsza, które obejmą 3 tys. osób – koszt 48 tys. zł.

 

W ramach projektu europejskiego, dotyczącego zakupu niezbędnego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa na terenie Mazowsza, Samorząd Województwa Mazowieckiego udzielił wsparcia 75 podmiotom leczniczym. W tym roku wsparcie obejmowało zakup:

 • środków ochrony osobistej za kwotę12,26 mln zł,
 • 450 aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej za 4,3 mln zł,
 • 6 urządzeń do terapii ECMO za 2,5 mln zł,
 • 500 pomp infuzyjnych za kwotę1,5 mln zł.

Przeznaczono również 11 mln. zł na badania diagnostyczne dla pacjentów stanowiących potencjalne źródło zarażenia personelu. Wykonano w sumie ponad 31 tys. badań.

 

Wsparcie finansowe dla „Muzeum Żydów Mazowieckich” w Płocku

Muzeum Żydów Mazowieckich – oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku jest nowoczesnym  ośrodkiem służącym edukacji, kulturze i upamiętnieniu obecności narodu żydowskiego. Jest to cenne, ponadregionalne przedsięwzięcie, niezwykle istotne dla kultury i dziedzictwa Mazowsza. Radni wyrazili zgodę na dalsze współfinansowanie muzeum w latach 2021–2023 i podpisanie umowy.

 

Stypendia wojewódzkie dla studentów uczelni artystycznych

Samorząd Województwa realizuje program stypendiów wojewódzkich w ramach Strategii Rozwoju Kultury w Województwie Mazowieckim na lata 2015–2022 dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Wysokość stypendium wyniesie 6,3 tys. zł i podczas jednej edycji będzie wypłacana dla maksymalnie 10 stypendystów.

 

Sprawozdanie z działalności MJWPU

Sejmik przyjął roczne sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia–31 grudnia 2020 roku. W tym czasie MJWPU ogłosiła 20 konkursów, w wyniku których podpisanych zostało w sumie 1500 umów na kwotę 1,1 mld zł. W ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeprowadzone zostały nabory na 12 konkursów i podpisano 1300 umów na kwotę około 884 mln zł. Wśród tych umów są tzw. projekty covidowe. Jeden z nich,o wartości 360 mln zł na zakup sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej i karetek, które przekazane zostały do 75 placówek na Mazowszu. Drugi projekt covidowy opiewa na prawie 9,5 mln zł i dotyczy zakupu sprzętu medycznego dla warszawskich podmiotów: Szpitala Południowego, Szpitala Wolskiego i Szpitala Bielańskiego. Natomiast w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszono 5 konkursów i 3 nabory pozakonkursowe. Zawarto w sumie 1563 umowy na kwotę 1,4 mld zł, w tym zrealizowano 57 projektów covidowych na kwotę prawie 68 mln zł.

 

Patroni roku

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk przedstawił informację na temat działań podejmowanych przez zarząd województwa dla upamiętnienia Roku Cypriana Kamila Norwida i Roku Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Liczne uroczystości w ramach obchodów będą realizowane za pośrednictwem instytucji kultury samorządu województwa. Na liście kilkudziesięciu już uzgodnionych wydarzeń w muzeach i innych placówkach kulturalnych Mazowsza znalazły się: filmy rocznicowe, audycje i programy w mediach, konferencje naukowe, wykłady, ekspozycje rocznicowe, wystawy wirtualne, koncerty, konkursy recytatorskie, literackie i plastyczne.

Wybitny aktor i działacz społeczny Olgierd Łukaszewicz omówił wydarzenia realizowane i przygotowywane dla upamiętnienia i spopularyzowania dorobku Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Już 2 i 3 maja w internecie odbędzie się „Wielkie Samorządowe Czytanie Projektu Konstytucji dla Europy”, z aktywnym udziałem wielu znanych samorządowców z Mazowsza i innych regionów Polski.

 

Podział środków finansowych z PFRON w 2021 r.

Środki Funduszu w roku 2021 w wysokości łącznej ponad 17,5 mln zł zostały podzielone z przeznaczeniem odpowiednio kwot:

 • 5,6 mln zł na dofinansowanie robót budowlanych
 • 8 ponad 8,7 mln zł zł na dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej,
 • Przeszło 3,3 mln zł na zlecanie fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

 

Przeciwdziałanie Narkomanii

Radni zapoznali się z raportem Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017–2020, którego celem było ograniczenie używania narkotyków oraz środków zastępczych (tzw. „dopalaczy”) i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. W 2020 r. prowadzono działania służące zmniejszeniu popytu na narkotyki i środki zastępcze oraz poprawiw jakości życia osób używających narkotyki szkodliwie i osób uzależnionych. Przyjęty został ponadto nowy Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021–2025.

 

Pozbawienie kategorii drogi wojewódzkiej

W uchwale radni rozstrzygnęli o pozbawieniu kategorii drogi wojewódzkiej, z zamiarem zaliczenia do kategorii gminnej, strategicznej drogi wojewódzkiej nr 760 Stacja Kolejowa Pruszków – droga 718, położonej na terenie miasta Pruszków. Z wnioskiem o zmianę kategorii wystąpił do sejmiku prezydent miasta Pruszkowa.

 

Uchwały środowiskowe

Sejmik przyjął uchwałę w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, położonego na terenie trzech województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego na obszarze tylko jednej gminy Lubowidz (pow. żuromiński). Ponadto Sejmik przyjął uchwałę w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, położonego na terenie powiatu sochaczewskiego. Radni wskazali wiceprzewodniczącego sejmiku Marcina Podsędka jako reprezentanta Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Regionalnej Radzie Ochrony Przyrody. 

 

Uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych

Podczas posiedzenia została również zaakceptowana uchwała w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim. Powierzchnia upraw została zwiększona z 2 648,53 ha do 2 770,556 ha.

 

Inne decyzje Sejmiku

Ponadto radni przyjęli uchwały w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego oraz przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów–Dąbkowizna–Wólka Radzymińska (droga 631) na terenie gminy Nieporęt.

 

Sejmik dokonał zmian w składach osobowych komisji, do których powołani zostali:

 • radny Michał Prószyński – Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • radna Ewa Lisiecka – Komisja Kultury i Dziedzictwa i Komisja Ochrony Środowiska,
 • radna Anna Wolszczak – Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
 • radny Krzysztof Winiarski – Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej.

 

Radni zapoznali się z informacją dotyczącą udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych za 2020 rok oraz z informacją o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2020 rok.

 

Liczba wyświetleń: 268

powrót