Aktualności

Pomoc finansowa dla gmin i uczniów

2021.05.20 08:30 , aktualizacja: 2021.05.31 07:48

Autor: Justyna Michniewicz (KS), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

  • Pobierz: Marszałek Województwa...
  • Pobierz: Wiceprzewodniczący Sejmiku...
  • Pobierz: Radny Krzysztof Grzegorz...
  • Pobierz: Radna Anna Bornowska (fot....

Radni rozdzielili blisko 50 mln zł na doposażenie i remonty jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu oraz renowację zabytków. Przyjęli również regulaminy przyznawania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

 

Wsparcie dla OSP

Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat wspiera gminy w doposażaniu jednostek OSP, podnosząc w ten sposób jakość udzielanej przez nich pomocy.  W tym roku na zakup samochodów, sprzętu specjalistycznego i odzieży ochronnej oraz modernizacje i budowę strażnic, jak również remonty samochodów sejmik przeznaczył 15,6 mln zł.

 

Ponad 7,6 mln zł samorząd Mazowsza przekaże 234 gminom na zakup lekkich specjalnych samochodów ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, nowy sprzęt specjalistyczny oraz odzież ochronną dla 337 jednostek OSP.

 

Dodatkowo radni zgodzili się na przekazanie pomocy finansowej 19 gminom na zakup dziewięciu średnich i ciężkich samochodów dla OSP (880 tys. zł), remont trzech samochodów (152 tys. zł) oraz zakup sprzętu i odzieży specjalistycznej (293,1 tys. zł).

W zapewnieniu gotowości bojowej jednostek OSP ważną rolę odgrywa odpowiednie przystosowanie strażnic. Dlatego też mazowiecki samorząd przekaże 232 gminom blisko 5,5 mln zł na remont i modernizację części bojowej strażnic w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2021. Pomoc finansową otrzyma również 5 gmin na rozbudowę i budowę strażnic (1,2 mln zł).

 

Aktywizacja sołectw

Po raz kolejny gminy dostaną z budżetu województwa dofinansowanie do projektów realizowanych dla mieszkańców. Radni przyjęli listy beneficjentów Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Na liście znalazło się 1276 zadań zgłoszonych przez 256 gmin na łączną kwotę 12,6 mln zł. W sołectwach wymieniane będzie oświetlenie uliczne, budowane place zabaw, altany, wiaty rowerowe i przystankowe, remontowane remizy, świetlice wiejskie, kapliczki, robione chodniki, zbiorniki wodne i wiele innych cennych projektów.

 

Ochrona powietrza

W tym roku w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze wesprze finansowo 184 zadania na łączną kwotę blisko 11 mln zł. Program skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i wiejsko-miejskich. Jego głównym zadaniem jest polepszenie jakości powietrza i mikroklimatu na Mazowszu. Poprawie warunków mikroklimatycznych sprzyjać będą takie zadania jak tworzenie:

  • ogrodów deszczowych w pojemnikach i w gruncie,
  • infiltracyjnych niecek retencyjnych,
  • naturalistycznych stawów retencyjnych oraz roślinnych wysp filtracyjnych, które przyczyniają się do zwiększania mikro i małej retencji,
  • instalacji systemów retencjonowania wody deszczowej pochodzącej z powierzchni dachów budynków użyteczności publicznej (szkół, urzędów, przychodni itp.),
  • nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni,
  • sieci stacji meteorologicznych.

 

Renowacja zabytków

W trosce o mazowieckie zabytki, radni przyznali w tym roku 10,75 mln zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 134 podmiotów. Dofinansowanie otrzyma 95 kościelnych osób prawnych (7,3 mln zł), 22 jednostki samorządu terytorialnego (1,8 mln zł), 7 osób fizycznych (639 tys. zł), 7 organizacji pozarządowych (646 tys. zł), 1 przedsiębiorca (150 tys. zł) i 2 inne podmioty (210 tys. zł).

 

Stypendia dla przyszłych lekarzy

Mazowiecki samorząd, w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez samorząd zawodowy lekarzy i rosnące niedobory w zasobach kadr medycznych, zdecydował o uruchomieniu pilotażowego programu stypendialnego dla studentów uczelni medycznych na kierunku lekarskim. Program przewiduje przyznanie 100 stypendiów studentom V i VI roku kierunku lekarskiego w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przez okres 9 miesięcy roku akademickiego. Warunkiem ubiegania się o wsparcie będzie m.in. zobowiązanie do dokonania wyboru co najmniej jednej specjalizacji deficytowej po zakończeniu stażu podyplomowego oraz odpracowanie 12 miesięcy w jednym z 20 szpitali prowadzonych przez samorząd Mazowsza. Celem programu jest poprawa sytuacji finansowej przyszłych lekarzy na początku kariery zawodowej oraz skłonie ich do wyboru specjalizacji lekarskich, najbardziej pożądanych przez pracodawców. Wpłynie to na poprawę sytuacji kadrowej wojewódzkich podmiotów leczniczych, a co za tym idzie jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Rozpoczęcie naboru o przyznanie stypendium ogłoszone zostanie do 30 czerwca.

 

Stypendia dla uzdolnionych uczniów

Już po raz kolejny uczniowie klas VII i VIII oraz liceów ogólnokształcących będą mogli starać się o stypendium w ramach finansowanego przez UE projektu „Mazowiecki Program Stypendialny  dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2021/2022. Jego celem jest rozwijanie zdolności edukacyjnych i motywowanie do dalszej nauki w przedmiotach ogólnych. Nabór planowany jest w wrześniu br. Przyznanych zostanie co najmniej 475 stypendiów w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy. W sumie na ten cel przeznaczono blisko 2,8 mln zł.

 

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej

Sejmik zaapelował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przeprowadzenie Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy w śladzie możliwie najbardziej zbliżonym do istniejącej drogi krajowej nr 50 na odcinku od Góry Kalwarii do Mińska Mazowieckiego z wykorzystaniem wybudowanego węzła na S17 i zaprojektowanej obwodnicy Kołbieli. Jak wyjaśniają radni, „obecnie planowany i prezentowany przez GDDKiA przebieg OAW prowadzi przez najcenniejsze, stanowiące jednolitą strukturę leśną, tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Realizacja tak zaplanowanej inwestycji spowodowałaby nieodwracalne i katastrofalne zmiany w zakresie hydrologii tego obszaru, jego form geologicznych, lasów, mokradeł, łąk, flory i fauny oraz ich szlaków migracyjnych. Ponadto wywołałaby radykalne pogorszenie stanu jakości powietrza, a także natężenie hałasu, zniszczenie obszarów chronionych prawem krajowym i prawem unijnym, innych terenów cennych przyrodniczo, jak również wpłynęłaby niekorzystnie na klimat.”

 

Pomoc finansowa

Radni wyrazili zgodę na zawarcie wieloletnich umów na prace budowlane finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Gmina Glinojeck otrzyma ponad 1,6 mln zł wsparcia na rozbudowę budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku. W tym roku kwota dofinansowania wyniesie 463,5 tys. zł, w roku 2022 – 759,4 tys. zł, a w 2023 – 404,4 tys. zł.

 

Powiat Warszawski Zachodni będzie mógł przystąpić do budowy budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach. Dofinansowanie wyniesie 437,5 tys. zł (2021 r. – 382,7 tys. zł, 2022 r. – 54,8 tys. zł).

 

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci rozbuduje natomiast istniejący budynek w Olszance (gmina Puszcza Mariańska) z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Dziennego Pobytu. Na ten cel otrzymali dofinansowanie w wysokości 858,1 tys. zł (2021 r. – 394,7 tys. zł, 2022 r. – 272,4 tys. zł, 2023 r. – 190,9 tys. zł).

 

Pomoc finansową z budżetu województwa w wysokości 6 mln zł otrzyma ponadto powiat piaseczyński na przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2841 (ul. Postępu) z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznowola, poprawę przepustowości i odwodnienia oraz niezbędne prace przy drodze powiatowej.

 

Inne decyzje sejmiku

Radni znowelizowali budżet województwa na 2021 r. oraz nadali nowy statut mazowieckiemu Biuru Planowania Regionalnego. Powołali doraźną komisję do spraw  raportu o stanie województwa mazowieckiego, która przeprowadzi analizę raportu i przedłoży sejmikowi projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla zarządu województwa. Wprowadzili również zmiany do uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Pozbawili ponadto kategorii dróg wojewódzkich niektóre odcinki i zaliczyli je do kategorii dróg powiatowych oraz wybrali radnego Konrada Wojnarowskiego do Rady Społecznej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

 

Liczba wyświetleń: 69

powrót