Informacje prasowe

Informacja prasowa. Kompromis czy wstrzymanie inwestycji firmy Polimeni w Płocku?

2006.01.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik stanowczo protestuje przeciw planom zagospodarowania Nowego Rynku w Płocku. Budowa centrum handlowego nie uwzględnia i narusza interesy Teatru Dramatycznego w Płocku oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego. W związku z tym podjęte zostaną wszystkie dostępne prawem działania, aby nie dopuścić do realizacji niekorzystnych rozwiązań.

Samorząd Województwa przeznaczył 21 mln zł. na gruntowną przebudowę i modernizację teatru, który ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Płocka. Przedstawiona koncepcja zabudowy terenu wokół teatru drastycznie pogorszy warunki jego funkcjonowania.

Przede wszystkim nie uregulowane pozostają stosunki własnościowe, związane z rozgraniczeniem własności gruntów należnych Województwu Mazowieckiemu i Miastu Płock. Decyzją o komunalizacji z 1991 r. Płock otrzymał prawo własności do nieruchomości sąsiadującej bezpośrednio z obiektem teatru, przekazanej następnie spółce Rynex, a obecnie wydzierżawionej firmie Polimeni. Nieruchomość została przekazana Miastu z rażącym naruszeniem prawa, gdyż nie uwzględniono stanu faktycznego – część budynku teatru znajduje się na działce miasta. W stosunku do pozostałych gruntów zajmowanych faktycznie przez teatr orzeczone prawo własności Województwa Mazowieckiego zostało zaskarżone przez Miasto i sprawa nie została ostatecznie rozstrzygnięta. Marszałek Województwa Mazowieckiego wielokrotnie występował do Prezydenta Płocka o przesuniecie granic działki, na której usytuowany jest teatr. Odbyto kilka spotkań w tej sprawie. Określone zostały ramy porozumienia, co do gruntów przynależnych teatrowi. W drodze dobrowolnej zamiany Województwo Mazowieckie zamierzało przekazać Miastu Płock nieruchomość określaną jako „Plac Celebry”, w zamian m.in. za część działki będącej własnością Miasta, a przylegającą do teatru. Przyjęto, że koncepcja zagospodarowania Nowego Rynku będzie przedmiotem wspólnych uzgodnień. Tymczasem 4 stycznia 2006 r. spółka Rynex podpisała z firmą Polimeni umowę na dzierżawę i zagospodarowanie spornych gruntów.

Zmusiło to Województwo Mazowieckie do zakwestionowania prawa własności Miasta Płocka do działki na Nowym Rynku i podjęcia następujących działań:

- 5 stycznia br. wystąpiono do Ministra Skarbu Państwa o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Płockiego z dnia 20 września 1991 r. o komunalizacji na rzecz Miasta nieruchomości, a ostatecznie wydzierżawionej na rzecz firmy Polimeni oraz o wstrzymanie wykonania tej decyzji. Stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej da podstawę prawną do unieważnienia zawartych po tej dacie umów.

- do Sądu Rejonowego w Płocku zostanie złożony wniosek o wpis ostrzeżenia w księgach wieczystych spornych nieruchomości. Czynność ta zabezpiecza interesy Województwa Mazowieckiego i uniemożliwi właścicielom nieruchomości podejmowanie działań zmieniających jej charakter i przeznaczenie.

- jeżeli rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne nie będą uwzględniać słusznych interesów Województwa zostaną zaskarżone decyzje, wydane w związku z planowaną przez firmę Polimeni inwestycją, zarówno na etapie ustalania lokalizacji, jak i udzielenia pozwolenia na budowę.

Ponadto nie do przyjęcia są propozycje Polimeni, przedstawione na spotkaniu roboczym w dn. 3 stycznia br:
- przeniesienia wejścia głównego teatru na północną elewację od strony al. Jachowicza,
- wybudowanie przez teatr parkingu podziemnego pod obecnym parkingiem taksówek,
- nie uwzględnienia stosownego miejsca dla gości - plan zabudowy Nowego Rynku uniemożliwia zatrzymywanie się, bezpieczne parkowanie i wysiadanie dzieci, młodzieży i osób, które przyjeżdżają do teatru,
- koncepcja architektoniczna centrum handlowego spowoduje, że budynek teatru będzie całkowicie niewidoczny („Galeria” – 15 m – 18 m wys., teatr – 12 m wys).

Zdaniem marszałka Adama Struzika firma Polimeni nie dokonała należytej analizy urbanistyczno-architektonicznej i przyjęła najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie, nie uwzględniając funkcji społecznej teatru i interesu instytucji użyteczności publicznej.

Propozycje Polimeni dotyczące przebudowy teatru i obciążenie go kosztami budowy parkingu – pomijając ich nieracjonalność - naraziłyby samorząd województwa, a przede wszystkim podatników na dodatkowe koszty w wysokości ok. 7,5 mln zł.
Wiesława Lipińska
Rzecznik prasowy

Liczba wyświetleń: 549

powrót