Informacje prasowe

Komunikat prasowy. Nowa kolejność na liście rankingowej – zrównoważony rozwój województwa przede wszystkim

2005.05.12 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

10 maja br. w Jabłonnie odbyło się XI posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, przedstawił członkom RKS do ponownego rozpatrzenia listy rankingowe projektów z działania 1.3.1 – regionalna infrastruktura edukacyjna oraz 1.3.2 – regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

RKS, korzystając z przyznanych mu uprawnień, akceptuje listy rekomendowane przez Panel Ekspertów lub też kierując się potrzebami regionu, Strategią Województwa oraz troską o zrównoważony rozwój Mazowsza, może zmienić kolejność na liście rankingowej, przedstawionej przez Panel Ekspertów z podaniem uzasadnienia.

W przypadku szkół wyższych RKS ustalił nową kolejność na liście rankingowej, koncentrując się nie na ocenie punktowej, lecz na ocenie przydatności projektu dla zrównoważonego rozwoju województwa i Strategii Województwa.

RKS podtrzymał decyzję w sprawie wyboru projektów złożonych przez szkoły wyższe spoza Warszawy. Na pierwszych miejscach listy rankingowej znalazły się: Akademia Podlaska, Politechnika Radomska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. W następnej kolejności RKS zarekomendował Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W przypadku szpitali, RKS przyjął listę rekomendowaną przez Panel Ekspertów, nie zmieniając kolejności projektów.

Ostateczną decyzję o wyborze projektów, rekomendowanych w obu działaniach, podejmie w najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Listy rankingowe dostępne są na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

RKS podjął również uchwałę w sprawie przesunięcia środków pomiędzy działaniami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Z powodu zmian w kursie euro, aktualny deficyt środków, przeznaczonych na dofinansowanie projektów unijnych wynosi 59,9 mln zł. Wcześniejszy przelicznik euro wynosił 4,78 zł, obecnie obowiązujący kurs to ok. 4,11 zł. Jedyną szansą wyrównania powstałego w ten sposób deficytu jest przesunięcie funduszy pomiędzy działaniami, w obrębie jednego priorytetu. Pieniądze zostaną przesunięte z działań, w których nie wykorzystano wszystkich zaplanowanych środków. Instytucja Zarządzająca ZPORR – Ministerstwo Gospodarki i Pracy (IZ-MGiP) nie widzi innej możliwości wygospodarowania środków na ten cel. Przesunięcie funduszy pozwoli zmniejszyć powstały deficyt i umożliwi dofinansowanie projektów, wybranych przez Zarząd Województwa w I, II i III turze naboru wniosków.

Komitet pozytywnie zarekomendował propozycję przesunięcia środków w ramach
Priorytetu I z:
1) działania 1.1 – modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego
2) działania 1.4 – rozwój turystyki i kultury
3) działania 1.5 - infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
na rzecz realizacji projektów w ramach:
1) działania 1.2 – infrastruktura ochrony środowiska
2) działania 1.3 – regionalna infrastruktura społeczna

Komitet pozytywnie zarekomendował propozycję przesunięcia środków w ramach
Priorytetu III z:
1) działania 3.2 – obszary podlegające restrukturyzacji
2) działania 3.3 – zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe
na rzecz realizacji projektów w ramach:
1) działania 3.1 – obszary wiejskie
2) działania 3.5 – lokalna infrastruktura społeczna.
Biuro Prasowo-Wydawnicze

Liczba wyświetleń: 679

powrót