Komunikaty

Trwają nabory wniosków w programie UE „Horyzont 2020”

2016.01.27 10:15 , aktualizacja: 2016.01.27 10:41

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Małgorzata Wielechowska

Zgodnie z ogłoszeniem Komisji Europejskiej i programem pracy na lata 2016–2017, otwierane są kolejne nabory wniosków w Programie Ramowym UE „Horyzont 2020”.

 

„Horyzont 2020” (H2020) to program poświęcony badaniom naukowym i innowacjom, w którym z różnych źródeł zostały skoncentrowane środki unijne przeznaczone na ten cel. „Horyzont 2020” zastąpił 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, obowiązujący w latach 2007–2013, a także objął dotychczasową – dedykowaną innowacyjności – część Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Na program przeznaczono w latach 2014–2020 łącznie ponad 77 mld euro (w 7PR było to 50,5 mld euro). W latach 2016–2017 inwestycje w badania i innowacje mają wynieść prawie 16 mld euro.

 

Program jest podzielony na trzy filary (priorytety), w ramach których wspierane są następujące obszary tematyczne:

 

 1. Doskonała baza naukowa (Excellent science) 24,4 mld euro, w tym:
  • Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) – 13,1 mld euro,
  • Przyszłe i powstające technologie (Future and emerging technologies - FET) – 2,7 mld euro,
  • Działania „Marii Skłodowskiej-Curie” (Marie Skłodowska-Curie Actions - MSCA) – 6,2 mld euro,
  • Europejska infrastruktura badawcza, w tym e-infrastruktura (European research infrastructures, including e-infrastructure) – 2,5 mld euro,
 2. Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership) – 17 mld euro, w tym:
  • Wiodąca pozycja w zakresie technologii prorozwojowych i przemysłowych (Leadership in enabling and industrial technologies – LEITs) – 13,6 mld euro,
  • Dostęp do finansowania ryzyka (Access to risk finance) – 2,8 mld euro,
  • Innowacje w MŚP (Innovation in SMEs) – 0,6 mld euro,
 3. Wyzwania społeczne (Societal challenges) – 29,7 mld euro, w tym:
  • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan (Health, demographic change and wellbeing) – 7,5 mld euro,
  • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka (Food security, sustainable agriculture and forestry, marine/maritime and inland water research and the bioeconomy) – 3,9 mld euro,
  • Bezpieczna, czysta i efektywna energia (Secure, clean and efficient energy) – 5,9 mld euro,
  • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport (Smart, green and integrated transport) – 6,3 mld euro,
  • Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (Climate action, environment, resource efficiency and raw materials) – 3,1 mld euro,
  • Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa (Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies) – 1,3 mld euro,
  • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens) – 1,7 mld euro.

 

Wsparcie programu obejmuje ponadto dwa cele szczegółowe powiązane z powyższymi priorytetami:

 • Cel szczegółowy – Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Spreading Excellence and Widening Participation) – 0,8 mld euro oraz
 • Cel szczegółowy – Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa (Science with and for society) – 0,5 mld euro.

Dofinansowanie jest również kierowane do dwóch instytucji badawczo-rozwojowych:

 • Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute of Innovation and Technology – EIT) – 2,7 mld euro oraz
 • Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Centre - JRC) – 1,9 mld euro,

 

Wsparcie z programu można uzyskać w drodze konkursu. Nabory ogłaszane w ramach powyższych filarów (priorytetów), obszarów tematycznych i celów szczegółowych, a także tematów skierowane są przede wszystkim do sektora B+R+I, w tym zarówno do instytucji naukowo-badawczych, jak i samych naukowców (indywidualnych oraz pracujących w zespołach). Drugą grupą odbiorców są przedsiębiorstwa każdego typu (mikro, małe, średnie i duże), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów prowadzących prace badawczo-rozwojowe. W niektórych obszarach wymienia się również instytucje publiczne oraz władze krajowe i regionalne, a także organizacje pozarządowe.

 

 

Kluczową formą współpracy instytucjonalnej są konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE. We wskazanych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne.

 

Szczegółowe informacje na temat przewidywanych konkursów zamieszczane są dla poszczególnych obszarów tematycznych w programach pracy, publikowanych decyzjami Komisji Europejskiej. Obecnie obowiązujący Program Pracy na lata 2016–2017 dostępny jest na stronie internetowej KE pod adresem:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2016-17

 

Stronę internetową w języku polskim, poświęconą programowi „Horyzont 2020” i innym programom unijnym, prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN): www.kpk.gov.pl, który służy również pomocą potencjalnym beneficjentom. W miarę ogłaszanych konkursów, KPK organizuje konsultacje, warsztaty i dni informacyjne. Najbliższe warsztaty pt. „Co trzeba wiedzieć, żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt H2020” odbędą się 4 lutego br. w Warszawie.

 

Szczególnie godny polecenia jest portal dla uczestników (Participant Portal) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/, który prowadzi zainteresowanych przez proces przygotowania propozycji projektowej, umożliwia znalezienie partnerów i dokonanie wyboru właściwego konkursu, a także stworzenie konta, zarejestrowanie organizacji oraz przesłanie wniosku. Poza niezbędnymi dokumentami, na portalu publikowane są, często z dużym wyprzedzeniem, wszystkie ogłoszenia o naborach (zakładki: Funding Opportunities/Calls-H2020).

Pliki do pobrania

Rozmiar: 339 kB, Liczba pobrań: 490, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1637 kB, Liczba pobrań: 544, Adobe Acrobat Document
Rozmiar: 1091 kB, Liczba pobrań: 486, Adobe Acrobat Document

Liczba wyświetleń: 1352

powrót