Komunikaty

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 1

2017.11.15 15:20 , aktualizacja: 2018.01.11 11:15

Autor: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 14 listopada br., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

 

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu są wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza. Jako wykonawcy będą one zgłaszać zadania, wcześniej wskazane im do realizacji przez sołectwa zlokalizowane na ich terenach.

 

Dofinansowane będą mogły otrzymać zadania o charakterze bieżącym, w obszarach:

 • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,

 • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw,

 • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,

 • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek,

 • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Elementy wyposażenia zakupione przez wnioskodawców w trakcie realizacji zadań, które otrzymały pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”, powinny być udostępniane nieodpłatnie w powszechnie dostępnych publicznych obiektach i przestrzeni lub służyć ogółowi lokalnej społeczności.

 

Nabór wniosków

Województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w 2018 r. w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.
 

Nabór będzie trwać od 1 grudnia br. do 10 stycznia 2018 r. (w przypadku złożenia „Wniosku  o pomoc finansową” w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2018” – Departament RW):

 1. w formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu),

 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa,

 3. w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Wnioski o pomoc finansową złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wypełnione wnioski o pomoc finansową (bez załączonej kopii uchwały rady sołeckiej) należy również przekazać w edytowalnej wersji elektronicznej na adres e-mail: . W tytule wiadomości e-mail, do której załączona będzie edytowalna wersja  „Wniosku o pomoc finansową” prosimy wpisać sformułowanie: „MIAS MAZOWSZE 2018 – (nazwa gminy)”. W treści prosimy wpisać nazwę zadania, którego dotyczy dany wniosek o pomoc finansową.

 

O czym należy szczególnie pamiętać?

 1. „Wnioski o pomoc finansową” należy sporządzić według wzoru załączonego do niniejszego Komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym), wpisując poprawną m.in. nazwę zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik podpisaną za zgodność z oryginałem kopię uchwały rady sołeckiej stwierdzającej potrzebę realizacji przez gminę danego zadania.

 2. Składane przez gminy podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danego wnioskodawcy (wójt lub burmistrz) przy kontrasygnatach skarbnika gminy oraz sołtysa będącego przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało gminie dane zadanie do realizacji uchwałą rady sołeckiej jako istotne dla zaspokojenia potrzeb społeczności sołectwa.

 3. Wnioskowane zadania na żadnym etapie realizacji oraz po jej zakończeniu nie mogą być współfinansowane ze środków innych niż fundusze własne gminy oraz województwa mazowieckiego przyznane w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.

 

Uwaga!

 • za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy województwem mazowieckim a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” oraz nie później niż 15 października 2018 r.,
 • koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych i zastosowaniu procedur zamówień publicznych,
 • podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.

Wzór umowy pomiędzy województwem a gminą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” będzie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie internetowej www.mazovia.pl .

 

Kontakt

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” prosimy kierować na poniższy adres e-mail: .

Należy pamiętać, żeby w tytule wiadomości e-mail dotyczącej „MIAS MAZOWSZE 2018” zawsze wpisywać sformułowanie: „MIAS MAZOWSZE 2018 – (nazwa gminy)”, a w treści bezwzględnie umieszczać nazwę zadania.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239, Marcin Cebula, tel. (22) 59-79-284, Marzena Rogozińska – kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363.

 

 

 

Liczba wyświetleń: 8608

powrót