Konsultacje społeczne

Ruszają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej obowiązującą „uchwałę antysmogową”

2021.06.28 11:25 , aktualizacja: 2021.06.28 11:57

Autor: Wioletta Buszko (PZ), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy
w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

 

Z perspektywy czasu oraz w związku z okolicznościami, które wystąpiły od czasu podjęcia obowiązującej uchwały, jej zapisy w dotychczasowym brzmieniu są zbyt mało efektywne. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o konieczności zmiany uchwały antysmogowej.

 

Opinie organów

Nie bez znaczenia dla opracowywanego dokumentu są opinie organów ochrony środowiska. Dlatego też Zarząd Województwa Mazowieckiego oczekuje na zajęcie stanowiska w sprawie uchwały przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz starostów. Zgodnie z art. 96 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta i starosta są obowiązani do wydania opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały antysmogowej, a niewydanie opinii w tym terminie oznacza akceptację projektu uchwały.

 

Opinia Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Projekt uchwały zostanie skonsultowany z Mazowiecką Radą Działalności Pożytku Publicznego. Konsultacje z Radą potrwają do 16 sierpnia 2021 r.

 

Twoje zdanie się liczy!

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych.

 

Konsultacje ruszają 1 lipca 2021 r. i trwać będą do 16 sierpnia 2021 r.

 

Gdzie zapoznać się z dokumentem?

Projekt uchwały zmieniającej obowiązującą uchwałę dostępny jest do pobrania w wersji elektronicznej na dole strony.

 

Wersja papierowa programu jest dostępna w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa (III piętro, pokój 308,310 i 311 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00) – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

 

Jak zgłosić uwagi i wnioski?

Uwagi do projektu uchwały zmiany obowiązującej uchwały antysmogowej można zgłaszać:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatry­wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą formula­rza elektronicznego - Uwaga! Formularz będzie aktywny tylko w terminie trwania konsultacji społecznych!;
 2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa - uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony;
 3. ustnie do protokołu;

Co dalej?

Wszystkie opinie, uwagi i wnioski wniesione w terminie zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Opinie, uwagi i wnioski wniesione po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Wydziałem Emisji i Ochrony Powietrza:
e-mail:

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 96 ust. 1 i 5 ustawy Prawo ochrony środowiska w związku z art. 39 ustawy
  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
  na środowisko, w celu analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa, mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, a następnie przygotowania opracowania dot. sposobu rozpatrzenia uwag i opinii, do czasu podjęcia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w Warszawie ww. uchwały zmieniającej;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

Pliki do pobrania

Rozmiar: 20 kB, Liczba pobrań: 133
Rozmiar: 56 kB, Liczba pobrań: 286

Liczba wyświetleń: 467

powrót