Inne

Komisja Europejska dofinansuje rozpowszechnianie informacji o polityce spójności

2020.11.10 15:25 , aktualizacja: 2020.12.02 22:20

Autor: Agnieszka Mync (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Komisja Europejska od 2017 roku dofinansowuje w formie grantów prowadzenie działań informacyjnych poświęconych polityce spójności. Celem tych działań jest przybliżanie jak największej liczbie mieszkańców UE efektów uzyskiwanych dzięki przedsięwzięciom realizowanym w ramach programów służących wdrażaniu polityki spójności. By wyłonić najlepsze propozycje w tym zakresie, Komisja Europejska ogłasza raz w roku zaproszenie do składania wniosków.

 

Jakie efekty polityki spójności powinny być szczególnie promowane?

Wnioski składane w tegorocznym naborze powinny odnosić się do wkładu polityki spójności m.in. w:

 • stymulowanie wzrostu zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz poprawę jakości życia mieszkańców na poziomie regionalnym i krajowym;
 • realizację najważniejszych, poza wymienionymi powyżej, priorytetów UE i państw członkowskich, jak przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochrona środowiska, pobudzanie badań naukowych i innowacji;
 • zwiększanie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej przy jednoczesnym ograniczaniu różnic między państwami i regionami UE oraz różnic w obrębie państw i regionów;
 • pomoc regionom w uzyskiwaniu korzyści z globalizacji.

 

Do kogo skierowane jest zaproszenie?

Zaproszenie do składania wniosków jest skierowane przede wszystkim do:

 

 • instytucji medialnych i agencji informacyjnych;
 • organizacji pozarządowych;
 • szkół wyższych;
 • ośrodków badań naukowych i ośrodków analitycznych;
 • stowarzyszeń działających na płaszczyźnie europejskiej i związanych z tematyką europejską;
 • podmiotów prywatnych o określonym profilu działalności wpisującym się w cele zaproszenia;
 • organów publicznych (krajowych, regionalnych i lokalnych), z wyjątkiem organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki spójności, tj. m.in. instytucji zarządzających, pośredniczących, certyfikujących czy audytowych.

 

Wnioskodawcy mogą występować w konsorcjach, w ramach których wyznaczają koordynatorów.

 

Jakim potencjałem powinni dysponować beneficjenci?

Podmioty zainteresowane uzyskaniem grantu na działania informacyjne powinny dysponować potencjałem umożliwiającym:

 • zwiększenie siły przekazu medialnego na temat polityki spójności;
 • zwiększenie świadomości obywateli co do rezultatów polityki spójności i wpływu, jaki ta polityka wywiera na ich życie;
 • uzyskanie konkretnych wyników w postaci programów telewizyjnych i radiowych, relacji internetowych, publikacji drukowanych itp.;
 • ustanowienie efektywnej i skutecznej współpracy między Komisją Europejską a beneficjentami.

 

Wnioskodawcy zobowiązani są do wykazania się zdolnością finansową (wystarczające źródła finansowania działalności i współfinansowania projektu) oraz zdolnością operacyjną (kompetencje i kwalifikacje zawodowe niezbędne do zrealizowania projektu).

 

Kwestie finansowe i czasowe

Na współfinansowanie projektów została przeznaczona kwota 5 mln euro. Wysokość dotacji na jeden projekt może wynieść maksymalnie 300 tys. euro, a w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowalnych – 80%. Przyznanie dofinansowania wiąże się z możliwością uzyskania przez beneficjenta płatności zaliczkowej w wysokości do 40% maksymalnej kwoty dotacji.

 

Czas trwania projektów, będących przedmiotem wnioskowania, został określony na 12 miesięcy.

 

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 stycznia 2021 roku. Wyniki oceny zostaną ogłoszone w maju, a w okresie czerwiec-sierpień 2021 roku przewidywane jest podpisanie umów o udzielenie dotacji.

 

W jakim języku i w jaki sposób złożyć wniosek?

 

Wnioski sporządza się w jednym z języków UE i składa z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie Komisji Europejskiej wraz z zaproszeniem. Do przesyłania wniosków (w formacie pdf) służy następujący adres poczty elektronicznej: . Wnioski dostarczone pocztą, kurierem, osobiście lub w inny sposób niż określony powyżej nie będą przyjmowane.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym zaproszenie, wniosek i inne niezbędne formularze, dostępne są na stronie Komisji Europejskiej

 

 

 

Liczba wyświetleń: 147

powrót