Otwarte konkursy ofert

Konkurs ofert oraz nabór osób do komisji konkursowej - „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

2020.02.28 08:15 , aktualizacja: 2020.03.03 12:42

Autor: Agnieszka Cesarska (PE), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

Zadanie: Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony przyrody.

Zadanie: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym:

  1. zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
  2. zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów i kotów;
  3. edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów.

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 290/107/20 z dnia 25 lutego 2020 r. ogłosił otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

 

Sposób składania ofert

 

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji.

Nie jest wymagane składanie ofert w wersji papierowej ani potwierdzenia złożenia oferty. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.

 

Najważniejsze terminy

 

Składanie ofert: od 28 lutego do 20 marca 2020 r.
Wyniki oceny formalnej: od 1 kwietnia do 8 kwietnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 19 maja 2020 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 19 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu

 

Zasady

 

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi do 20 000,00 zł.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, pod zakładką „Zasady przyznawania dotacji”.

 

Otwarty nabór osób do komisji konkursowej

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza także otwarty nabór osób do komisji konkursowej opiniującej oferty w ww. konkursie ofert. Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 28 lutego do 20 marca 2020 r. na odpowiednim formularzu. Szczegółowe informacje oraz formularz dostępne są na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego.

 

Szczegółowe informacje o otwartym naborze osób do komisji konkursowej

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Ekologicznej i Ochrony Przyrody UMWM:

  • Paweł Szcześniak (22) 59 79 058
  • Magdalena Szefer (22) 59 79 057 

Liczba wyświetleń: 266

powrót