Patronaty

Patronat marszałka

2014.09.02 15:55 , aktualizacja: 2021.04.14 09:19

Autor: Aldona Zawadzka, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: i.chmura

Honorowy patronat oraz członkostwo w Komitecie Honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, konferencje, uroczystości jubileuszowe, festiwale, zawody sportowe, targi, koncerty, wystawy, kongresy, festyny i pikniki o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego, szczególnie w zakresie :

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • kultury oraz ochrony i opieki nad zabytkami,
 • pomocy społecznej,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • polityki prorodzinnej,
 • modernizacji terenów wiejskich,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • ochrony środowiska,
 • gospodarki wodnej,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

 

Honorowym patronatem nie są obejmowane inicjatywy związane z budową inwestycji czy powstaniem publikacji.

 

Patronat uprawnia do promocji wydarzenia zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie "Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze”. Niezbędne informacje znajdują się w zakładce „Marka Mazowsze". Zamieszczone są tam pliki do pobrania, a wśród nich m.in. „Wytyczne do stosowania herbu województwa mazowieckiego oraz logo marki Mazowsze”.

 

Wnioski o przyznanie honorowego patronatu Marszałka Województwa Mazowieckiego lub uczestnictwa marszałka w Komitecie Honorowym można przesyłać:

 1. za pośrednictwem poczty na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  ul. Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa

 2. faxem pod numer:
      (22) 59 07 875

 3. e-mailem na adres:  

 4. lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

KANCELARIA MARSZAŁKA

 

Edyta Giżyńska

tel. (22) 59 07 742
e-mail:

 

Ewelina Żelarzewska

tel. (22) 59 07 757
e-mail:

 

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu realizacji zadań publicznych w zakresie promocji walorów i możliwości rozwojowych na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576);
 • mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych jest dobrowolne.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 54 kB, Liczba pobrań: 7699, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 19894