"Pro Masovia"

Krótko o medalu

2006.09.21 00:00 , aktualizacja: 2021.04.14 10:33

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

Medal Pamiątkowy "Pro Masovia" jest wyróżnieniem okolicznościowym nadawanym:

 • osobom fizycznym,
 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • organizacjom pozarządowym,
 • instytucjom państwowym oraz
 • innym osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej,

które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” został ustanowiony Uchwałą nr 142/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 10 lipca 2006 r. natomiast informacje dotyczące przyznawania Medalu zostały uszczegółowione w Zarządzeniu Nr 409/06 Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 15 września 2006 r.

Gdzie należy składać wnioski:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Kancelaria Marszałka
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa


W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt:

KANCELARIA MARSZAŁKA

Aldona Zawadzka
tel. (22) 59 07 743
email:

 

Ewelina Żelarzewska

tel. (22) 59 07 757
e-mail:

 

 

Przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: .
 3. Pani/Pana dane osobowe:
 • będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu przeprowadzenia procedury przyznania Medalu Pamiątkowego Pro Masovia;
 • mogą zostać upublicznione w zakresie: imię i nazwisko oraz funkcja lub nazwa wykonywanej działalności na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 • mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną administratora oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
 • nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
 1. W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych jest dobrowolne. Brak zgody na ich udostępnienie uniemożliwia przeprowadzenie procedury nadania Medalu.

 

Liczba wyświetleń: 31772