MIAS MAZOWSZE 2018

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018 – komunikat nr 4

2018.03.20 15:20

Autor: Piotr Rawa (RW), Wprowadzenie: Monika Gontarczyk

W związku ze zmianą wprowadzoną 20 marca 2018 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego „Zasad udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza”, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM informuje, że planowane jest rozpoczęcie naboru uzupełniającego wniosków.

 

Uzupełniający nabór wniosków o pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” (zwany dalej: „Uzupełniającym naborem”) będzie trwał od 22 marca do 6 kwietnia 2018 r.

 

„Uzupełniający nabór” wniosków o pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” jest skierowany do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa mazowieckiego – w tym również tych gmin, które już złożyły wnioski w ramach pierwszego naboru (zwanego dalej: „Pierwszym naborem”), który trwał od 1 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

 

Gminy, które w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” w terminie „Pierwszego naboru” nie złożyły żadnych wniosków o pomoc finansową, są obecnie uprawnione zgodnie z ww. zasadami „MIAS MAZOWSZE 2018” do złożenia w ramach „Uzupełniającego naboru” maksymalnie dwóch wniosków na realizację dwu różnych zadań (o innych zakresach).

 

Gminy, które w terminie „Pierwszego naboru” złożyły tylko jeden wniosek lub dwa wnioski – ale jeden z nich nie przeszedł oceny formalnej i/lub merytorycznej, zgodnie z ww. Zasadami „MIAS MAZOWSZE 2018” uprawnione są do złożenia w ramach „Uzupełniającego naboru” dodatkowego wniosku o pomoc finansową na realizację drugiego zadania o zakresie innym niż pierwsze zadanie.

 

Gminy, które w terminie „Pierwszego naboru” złożyły jeden lub dwa wnioski o pomoc finansową i wniosek/wnioski te przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, są w takiej sytuacji uprawnione w ramach „Uzupełniającego naboru” do dokonania ewentualnej wymiany tych wniosków na inne lub do ich skorygowania tj. do zmiany zadania na inne, korekty nazwy zadania, korekty zakresu danego zadania, korekty kwot dotyczących zadania itp. W ww. sytuacji zarówno zmiana zadania lub korekta zadania odbywać się będzie poprzez złożenie przez gminę nowego wniosku o pomoc finansową.

 

W przypadku braku jakichkolwiek zmian we wnioskach o pomoc finansową złożonych w ramach „Pierwszego naboru”, uprzejmie prosimy gminy o pisemne potwierdzenie takiego stanu poprzez złożenie stosownej deklaracji (pisma) stwierdzającą aktualność danego wniosku o pomoc finansową. Przedmiotowa deklaracja bezwzględnie musi mieć formę pisemną opatrzoną podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu gminy.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że załącznikiem do niniejszego komunikatu jest nowy skorygowany wzór wniosku o pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”, który jest obowiązujący dla „Uzupełniającego naboru”. Uprzejmie informujemy, że wszystkie wnioski o pomoc finansową, które zostaną przesłane w ramach „Uzupełniającego naboru”, bezwzględnie muszą zostać sporządzone zgodnie z wzorem aktualnym dla tego naboru. Wnioski o pomoc finansową sporządzone na nieaktualnym wzorze zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej.

 

Prosimy pamiętać, że zgodnie z ww. zasadami „MIAS MAZOWSZE 2018” całkowita liczba zadań skierowanych do realizacji przez jedną gminę w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” na skutek „Pierwszego naboru” i „Uzupełniającego naboru” nie może przekraczać łącznie dwóch zadań.

 

Uwaga !!!

Istotną zmianą dotyczącą „MIAS MAZOWSZE 2018” jest zmiana mechanizmu przekazywania gminie w ramach tego instrumentu pomocy finansowej przez województwo mazowieckie. Dotychczas planowany do wdrożenia mechanizm „refundacji” został zmieniony na dotację celową wypłacaną „z góry”, której środki będą przekazywane gminie jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od daty podpisania „Umowy o udzieleniu pomocy finansowej” i zgodnie z jej zapisami. Za termin przekazania pomocy finansowej beneficjentowi przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego województwa mazowieckiego należną kwotą.

 

W związku z powyższym informujemy, że w sytuacji potwierdzenia przez gminę aktualności danego wniosku o pomoc finansową (który przeszedł w ramach „Pierwszego naboru” ocenę formalną i merytoryczną), ze względu na zmianę przez województwo mazowieckie sposobu dofinansowania zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” z refundacji na dotację celową wypłacaną „z góry”, uznaje się za niewiążące zawarte w przedmiotowych wnioskach deklaracje gmin o konieczności zabezpieczenia w ich budżecie 100 proc. wartości danego zadania w chwili przyznania na to zadania pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.

 

Wzór umowy pomiędzy województwem a gminą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” zostanie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie internetowej www.mazovia.pl.

 

Ponadto w ramach ww. zmiany Zasad „MIAS MAZOWSZE 2018”, na podstawie zakresów zadań zgłoszonych przez gminy do realizacji w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” w trakcie „Pierwszego naboru”, dokonano uszczegółowienia katalogu zadań możliwych do realizacji przez gminy – zmiana ta polega na użyciu szeregu sformułowań służących doprecyzowaniu zapisów i ich usystematyzowaniu. Obecnie obowiązujące zaktualizowane zapisy ww. Zasad „MIAS MAZOWSZE 2018” dotyczące zakresu zadań  możliwych do realizacji przez gminy w ramach Instrumentu prezentują się następująco:

 

 1. Ze środków budżetu województwa mazowieckiego dofinansowane będą realizowane przez gminy (zwane dalej „Beneficjentami”) zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym w zakresie:

  1. ładu przestrzennego, zieleni gminnej i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych, lub rozbudowy, przebudowy, rewitalizacji i zmiany aranżacji oraz utrzymania istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, alei drzewnych, skwerów, ogrodów ozdobnych i botanicznych, stawów, oczek wodnych, etc.;

  2. organizacji, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje sportowe, rekreacyjne i turystyczne, w tym m.in.: stadionów, boisk sportowych, boisk sportowych wielofunkcyjnych, hal sportowych, trybun sportowych, szatni, przebieralni, basenów, siłowni, siłowni zewnętrznych, skateparków, ścieżek rowerowych, deptaków, skwerków, hal widowiskowych, obiektów koncertowych, wiat rekreacyjnych, zadaszeń, placów zabaw, placów sportowo-rekreacyjnych, remiz, sal zabaw, etc.;

  3. organizacji, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego, w tym m.in.: budynków strażnic OSP i sprzętu OSP, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, tablic i znaków informacyjnych, wiat przystankowych, etc;

  4. organizacji, budowy, odbudowy, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji, odnowy, rewitalizacji i remontu budynków, obiektów, miejsc, instalacji i infrastruktury służących użyteczności publicznej (w tym ich elementów składowych oraz elementów im towarzyszących i ich otoczenia) wraz z zakupem (w tym inwestycyjnym) wchodzącego w ich skład wyposażenia, które pełnią funkcje związane z rozwojem oświatowym, kulturalnym i reprezentacyjnym oraz kultywowaniem lokalnej tożsamości lub służą wspieraniu integracji lokalnej społeczności, w tym m.in.: gminnych bibliotek i punktów bibliotecznych (wraz z zakupem książek lub sprzętu komputerowego), świetlic wiejskich, domów kultury, przedmiotów oraz obiektów i miejsc o charakterze reprezentacyjnym oraz historycznym lub pamiątkowym, sal pamiątkowych i ekspozycyjnych, pomników, miejsc pamięci, tablic pamiątkowych, muzeów, skansenów, sal kół gospodyń wiejskich, sal szkoleniowych, etc.;

  5. wsparcia rozwoju i promocji twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej społeczno–kulturalnej, na przykład poprzez zakup (w tym inwestycyjny) lub rewitalizację strojów ludowych, instrumentów muzycznych oraz innych elementów inscenizacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych lub rozwojem lokalnej kultury.

    

   Dodatkowo w ramach ww. zmiany zasad „MIAS MAZOWSZE 2018” (na podstawie doświadczeń województwa mazowieckiego, które zostały nabyte w trakcie „Pierwszego naboru”) zastosowano w nich m.in. zapisy:

 2. wyraźnie podkreślające, iż gminy mogą w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” realizować również zadania własne o charakterze inwestycyjnym – dotychczasowe zapisy mogły wydawać się pod tym względem niejednoznaczne;

 3. uwzględniające zebranie wiejskie jako organ samorządu lokalnego, którego uchwały będą uwzględniane przy rozpatrywaniu dokumentacji dotyczącej „MIAS MAZOWSZE 2018”;

 4. wyraźnie podkreślające, iż środki finansowe Funduszu Sołeckiego będą w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” uznawane za wkład własny gminy;

 

Uwaga !!!

„Uzupełniający nabór” wniosków o pomoc finansową w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” (zgodnych z zaktualizowanym wzorem) będzie trwać od 22 marca do 6 kwietnia 2018 r. (w przypadku złożenia „Wniosku  o pomoc finansową” w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2018” – Departament RW):

 1. w formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);

 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa;

 3. w wersji elektronicznej za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

 

Wnioski o pomoc finansową złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wypełnione wnioski o pomoc finansową (bez załączonej kopii dokumentu wystawionego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką) należy również przekazać w edytowalnej wersji elektronicznej na poniższy adres e-mail:

 

W tytule wiadomości e-mail, do której załączona będzie edytowalna wersja  „Wniosku o pomoc finansową” prosimy wpisać sformułowanie: „MIAS MAZOWSZE 2018 – (nazwa gminy)”. W treści tej wiadomości prosimy wpisać nazwę zadania, którego dotyczy dany „Wniosek o pomoc finansową”.

 

 1. Wnioski o pomoc finansową należy sporządzić wg aktualnego wzoru załączonego do niniejszego komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną m.in. nazwę zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu wystawionego przez Zebranie Wiejskie i/lub Radę Sołecką stwierdzającego potrzebę realizacji przez gminę danego zadania.

   

 2. Składane przez gminy w podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danego wnioskodawcy (wójt lub burmistrz) przy kontrasygnatach skarbnika gminy oraz sołtysa będącego przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało gminie dane zadanie do realizacji jako istotne dla zaspokojenia potrzeb społeczności sołectwa.

   

 3. Wnioskowane zadania na żadnym etapie realizacji oraz po jej zakończeniu nie mogą być współfinansowane ze środków innych niż środki własne gminy oraz środki województwa mazowieckiego przyznane w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” (z wyjątkiem środków finansowych Funduszu Sołeckiego).

 

Zaktualizowane szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza, w tym zasady naboru oraz oceny formalnej i merytorycznej wniosków o pomoc finansową stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy województwem mazowieckim a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” oraz nie później niż 15 października 2018 r. ww. umowy o udzieleniu pomocy finansowej w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” będą mogły być zawierane dopiera po akceptacji Listy Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018” przez Sejmik Województwa Mazowieckiego stosowną uchwałą. Projekt Listy Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018” zostanie sporządzony niezwłocznie po zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wszystkich Wniosków o pomoc finansową zgłoszonych przez gminy w ramach „Uzupełniającego naboru”;

 2. koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych i zastosowaniu procedur zamówień publicznych;


Uwaga!!!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” prosimy kierować na poniższy adres e-mail:

 

Prosimy pamiętać, żeby w tytule wiadomości e-mail dotyczącej „MIAS MAZOWSZE 2018” w jej tytule zawsze wpisywać sformułowanie: „MIAS MAZOWSZE 2018 – (nazwa gminy)”, a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadnia.

 

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 

 • Piotr Rawa, tel. (0-22) 59-79-239

 • Marcin Cebula, tel. (0-22) 59-79-284

 • Marzena Rogozińska

  Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (0-22) 59-79-363

Pliki do pobrania

Rozmiar: 100 kB, Liczba pobrań: 600
Rozmiar: 85 kB, Liczba pobrań: 476

Liczba wyświetleń: 1989

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.