MIAS MAZOWSZE 2018

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 5

2018.04.25 12:50 , aktualizacja: 2018.04.25 13:15

Autor: Piotr Rawa (RW), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego 24 kwietnia 2018 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

 

Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2018” dotacje celowe na zgłoszone przez nie zadania. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2018” obejmuje 492 zadania zgłoszone przez 251 gmin i stanowi załączniki do niniejszego komunikatu.

 

Prosimy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Zasady „MIAS MAZOWSZE 2018” nie przewidują możliwości alokacji przez Beneficjenta środków pomocy finansowej z budżetu Województwa pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”,
 • Zmiana przez Beneficjenta przedmiotu dotacji celowej polegająca na zmianie nazwy zadania lub zmianie klasyfikacji budżetowej zadania wymaga ponownej akceptacji Zarządu Województwa Mazowieckiego i zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego skorygowanej „Listy Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2018” oraz ewentualnego aneksowania umowy (jeśli umowa pomiędzy Województwem a Beneficjentem została zawarta przed dokonaniem zmiany). Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wymogi dotyczące procedur, zmiany takie należy zgłaszać na 2 miesiące przed planowanym posiedzeniem Sejmiku,
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” stanowić będzie dofinansowanie realizacji zadania zgłoszonego przez Beneficjenta we Wniosku o pomoc finansową pod warunkiem, że wydatki poniesione przez niego na realizację ww. zadania uznane zostaną za koszty kwalifikowane,
 • Za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Beneficjentem umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania oraz nie później niż w dniu 15 października 2018 r.,
 • Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Beneficjent we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych i zastosowaniu procedur zamówień publicznych,
 • Podatek od towarów i usług związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”. W tym celu każdy Beneficjent przed zawarciem Umowy z Województwem musi dostarczyć do Departamentu oświadczenie o braku prawnej możliwości odzyskania VAT naliczonego w ramach kosztów realizowanego zadania (wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Przedmiotowe oświadczenie bezwzględnie musi mieć formę pisemną opatrzoną podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy i musi być kontrasygnowane przez Skarbnika Gminy. Brak przedmiotowego oświadczenia stanowić będzie podstawę do uznania podatku VAT w ramach danego zadania za koszt niekwalifikowany.

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”:
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 595/332/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. dokonał akceptacji wzoru umowy o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018”, że projekt umowy Województwa z Beneficjentem należy wypełnić elektronicznie wg wzoru załączonego do niniejszego komunikatu. Prosimy o uważne zapoznanie się ze wzorem umowy oraz skrupulatne jej wypełnienie w miejscach do tego przeznaczonych a następnie przesłanie w edytowalnej wersji elektronicznej na adres: .

 

UWAGA!!!

Po przesłaniu wersji elektronicznej Umowy i weryfikacji jej poprawności przez Departament, każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie jej podpisywania.

 • Departament podkreśla, że nie jest możliwym wprowadzanie w tekście jakichkolwiek zmian, a tytuł zadania, wprowadzony do umowy, musi być zgodny /identyczny/ z podanym w Liście Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018”.
 • Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne wpisanie w umowie numeru wyodrębnionego nieoprocentowanego rachunku bankowego Beneficjenta oddzielnego dla każdego zadania, na które mają być przekazane środki pomocy finansowej oraz pełnego adresu siedziby Beneficjenta.
 • Numer umowy, imiona i nazwiska osób reprezentujących Województwo oraz datę jej zawarcia i klasyfikację budżetową zadania uzupełnia Departament.

UWAGA!!!

 • Należy dołożyć starań by w umowach wpisywać realne/rzeczywiste wartości „całkowitej wartości zadania” oraz „całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych zadania”, gdyż zmiana tych kwot może skutkować koniecznością podpisania dodatkowego aneksu do zawartej umowy,
 • Maksymalna procentowa wartość pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na pokrycie części „kosztów kwalifikowanych” wydatkowanych przez Beneficjenta na realizację danego zadania może wynieść nie więcej niż 50% realnych/rzeczywistych „kosztów kwalifikowanych” danego zadania oraz nie większą niż kwota zapisana na Liście Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2018” przyjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego,
 • środki pomocy finansowej przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na wyodrębniony nieoprocentowany rachunek bankowego Beneficjenta, o którym mowa w umowie pomiędzy Województwem a Beneficjentem, powinny być tam utrzymywane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie przedkładanej w ramach Sprawozdania Końcowego historii rachunku bankowego ww. konta, od dnia otrzymania dotacji celowej do dnia jej wykorzystania),
 • W przypadku zadań, które będą realizowane przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej, należy dostarczyć do Departamentu wraz z projektem Umowy, kopię statutu własnej jednostki organizacyjnej (uprawniającego do wykonywania przez własną jednostkę organizacyjną Beneficjenta danego rodzaju zadań).

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Piotr Rawa, tel. (0-22) 59-79-239
 • Marcin Cebula, tel. (0-22) 59-79-284
 • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (0-22) 59-79-363

Liczba wyświetleń: 3587

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.