MIAS MAZOWSZE 2018

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” – komunikat nr 6

2018.07.04 12:05 , aktualizacja: 2018.07.24 15:08

Autor: Agata Kowalczyk (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Informujemy, że został przygotowany jednolity wzór sprawozdania końcowego. W związku z tym Beneficjent, który zakończył realizację Zadania zobowiązany jest (zgodnie z § 6 ust. 1 Umowy o udzieleniu dotacji), do przekazania/przesłania do Województwa 1 egzemplarza Sprawozdania Końcowego (wg załączonego wzoru) wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

 

Dokumenty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający Województwu ich jednoznaczną identyfikację z realizowanym Zadaniem. Wszystkie dokumenty stanowiące dowód poniesionych wydatków powinny być opisane zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2018 r. poz. 395).

 

UWAGA!

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie prosimy o wprowadzenie anonimizacji dokumentów załączanych do sprawozdań. Anonimizacji muszą ulec dane osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) zawarte na fakturach, wyciągach bankowych, potwierdzeniach przelewów itp. Anonimizacji nie podlegają informacje niezbędne do rozliczenia otrzymanej dotacji, tj. kwota, przedmiot usługi, data wystawienia faktury, podmiot zobowiązany do uiszczenia należności wynikających z dokumentu księgowego.

 

W przypadku realizacji zadania za pomocą własnej jednostki organizacyjnej (§ 4 ust. 4 Umowy o udzieleniu dotacji), koniecznym do rozliczenia dotacji celowej będzie: statut jednostki oraz kosztorys powykonawczy Zadania.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 2) Beneficjent składa Sprawozdanie Końcowe w ciągu 16 dni od daty zakończenia realizacji Zadania, jednak nie później niż do 31 października 2018 r.

 

O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, data stempla pocztowego / nadania - jeśli dokumentacja zostanie przekazana za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej. Niezłożenie Sprawozdania Końcowego w ww. terminie, może skutkować rozwiązaniem Umowy o udzieleniu dotacji i uznaniem Dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Termin przekazania/przesłania Sprawozdania Końcowego podany w Umowie o udzieleniu dotacji jest terminem ostatecznym.

 

Sprawozdanie Końcowe wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie papierowej (w przypadku złożenia Sprawozdania Końcowego w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2018” – Departament RW).

Sprawozdanie Końcowe należy składać:

  • osobiście w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);

  • za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Dodatkowo w plikach do pobrania znajduje się wzór tablicy informacyjnej zgodny z obowiązującym Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze.

 

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Marta Król, tel. (22) 59-79-249

  • Marcin Cebula, tel. (22) 59-79-284

  • Agata Kowalczyk, tel. (22) 59-79-151

  • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239

  • Marzena Wardzyńska - tel. (22) 59-79-216

  • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363

Pliki do pobrania

Rozmiar: 85 kB, Liczba pobrań: 961
Rozmiar: 496 kB, Liczba pobrań: 822, Dokument programu Microsoft Word

Liczba wyświetleń: 1849

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.