MIAS MAZOWSZE 2019

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019 – komunikat nr 1

2019.03.26 12:50 , aktualizacja: 2019.04.03 12:59

Autor: Marta Król (RW), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Zarząd Województwa Mazowieckiego, 26 lutego 2019 r., przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” (dalej: „MIAS MAZOWSZE 2019”) jest kontynuacją edycji 2018 i realizuje główny cel Instrumentu – zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.

 

W związku z powyższym, województwo mazowieckie ogłasza nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2019 w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.

 

UWAGA!

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji 2018:

 • Każda uprawniona gmina może złożyć do 5 wniosków.

 • Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach zrealizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”.

 • Jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania.

 • Pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

Nabór „Wniosków o pomoc finansową” będzie trwać od 27 marca 2019 r. do 17 kwietnia 2019 r. Wnioski można składać:

 1. w formie papierowej osobiście lub kurierem w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych urzędu (liczy się data stempla wpływu);

 2. w formie papierowej za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

Prosimy o wyraźne opatrzenie koperty oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2019” – Departament RW.

 

„Wnioski o pomoc finansową” złożone w innym trybie niż sposoby, o których mowa powyżej, na inne adresy lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ze środków budżetu województwa mazowieckiego dofinansowane będą realizowane przez gminy (zwane dalej „Wnioskodawcami”) zadania o charakterze bieżącym/inwestycyjnym w następującym zakresie:

 1. ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych, etc.;

 2. remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw, etc.;

 3. zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem, etc.;

 4. remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek oraz innych miejsc, obiektów, instalacji i infrastruktury użyteczności publicznej;

 5. wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Więcej szczegółów dot. zakresu realizowanych zasad znajduje się w załączonym dokumencie.

 

Wypełnione „Wnioski o pomoc finansową” (bez załączników) należy również przekazać w edytowalnej wersji elektronicznej na poniższy adres e-mail: mias.mazowsze@mazovia.pl.

W tytule wiadomości e-mail, do której załączona będzie edytowalna wersja  „Wniosku o pomoc finansową” prosimy wpisać sformułowanie: „Wniosek – Gmina………….. – MIAS MAZOWSZE 2019”. W treści tej wiadomości prosimy wpisać nazwę zadania, którego dotyczy dany „Wniosek o pomoc finansową”.

 1. „Wnioski o pomoc finansową” należy sporządzić wg wzoru załączonego do niniejszego Komunikatu w 1 egzemplarzu (wypełnionym komputerowo lub pismem drukowanym) wpisując poprawną m.in. nazwę zadania, kwoty brutto itd. oraz dodając jako załącznik podpisaną za zgodność z oryginałem kopię uchwały Rady Sołeckiej stwierdzającej potrzebę realizacji przez gminę danego zadania (ew. inny dokument Rady Sołeckiej opiniujący wniosek w sprawie realizacji danego zadania, stosowną uchwałę Zebrania Wiejskiego lub jej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię w sprawie realizacji danego zadania).

 2. Składane przez gminy podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu danego Wnioskodawcy (wójt lub burmistrz) przy kontrasygnatach skarbnika gminy oraz sołtysa będącego przedstawicielem mieszkańców sołectwa, które wskazało dane zadanie do realizacji.

 3. Wnioskowane zadania na żadnym etapie realizacji oraz po jej zakończeniu nie mogą być współfinansowane ze środków innych niż środki własne gminy oraz środki województwa mazowieckiego przyznane w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza, w tym zasady naboru oraz oceny formalnej i merytorycznej „Wniosków o pomoc finansową”, stanowią załącznik do niniejszego Komunikatu.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że:

 1. za koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez gminę nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy województwem mazowieckim a gminą umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” oraz nie później niż 31 października 2019 r.;

 2. koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Gmina we własnym zakresie i na własny koszt przeprowadza proces przygotowania zadania, polegający np. na sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzgodnieniach formalno-prawnych i zastosowaniu procedur zamówień publicznych;

 3. podatek od towarów i usług (tzw. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” jest kosztem kwalifikowalnym. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.

Wzór umowy pomiędzy województwem a gminą o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego na dofinansowanie tego zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” zostanie zamieszczony w późniejszym terminie na stronie internetowej www.mazovia.pl.

 

Uwaga!!!

Wszelkiego rodzaju korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” prosimy kierować na adres e-mail: mias.mazowsze@mazovia.pl.

Prosimy w tytule wiadomości e-mail wpisywać sformułowanie: „Gmina …………… -  MIAS MAZOWSZE 2019”, a w treści tej wiadomości prosimy bezwzględnie umieszczać nazwę zadania, jeśli dana wiadomość dotyczy konkretnego zadania.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marta Król, tel.: (22) 59-79-249
 • Piotr Rawa, tel.: (22) 59-79-239
 • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
 • Marzena Rogozińska, Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel.: (22) 59-79-363.

 

Liczba wyświetleń: 8846

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.