MIAS MAZOWSZE 2019

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – komunikat nr 2

2019.06.24 10:20 , aktualizacja: 2019.06.25 09:58

Autor: Piotr Rawa (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Uprzejmie informujemy, że Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 18 czerwca 2019 roku przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Uchwałą tą, władze Województwa Mazowieckiego przyznały gminom partycypującym w „MIAS MAZOWSZE 2019” pomoc finansową stanowiącą dofinansowanie zgłoszonych przez nie zadań. „Lista Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” obejmuje 1178 zadań zgłoszonych przez 264 gminy i stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

 

Prosimy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Zasady „MIAS MAZOWSZE 2019” nie przewidują możliwości alokacji przez Beneficjenta środków pomocy finansowej z budżetu Województwa pomiędzy poszczególnymi zadaniami realizowanymi w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.
 • Zmiana przez Beneficjenta przedmiotu dotacji celowej polegająca na zmianie nazwy zadania lub zmianie klasyfikacji budżetowej zadania wymaga ponownej akceptacji Zarządu Województwa Mazowieckiego i zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego skorygowanej „Listy Beneficjentów MIAS MAZOWSZE 2019” oraz ewentualnego aneksowania umowy (jeśli umowa pomiędzy Województwem a Beneficjentem została zawarta przed dokonaniem zmiany). Ze względu na obowiązujące w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego wymogi, zmiany takie należy zgłaszać co najmniej na 2 miesiące przed planowanym posiedzeniem Sejmiku: (https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/sesje/harmonogram-sesji-sejmiku/).
 • Pomoc finansowa w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” zostanie przekazana Beneficjentowi przez Województwo po rozliczeniu przez niego zrealizowanego Zadania - jako zwrot części Kosztów kwalifikowalnych zadania, które zostaną uiszczone w ramach jego realizacji przez Beneficjenta.
 • Pomoc finansowa przyznana w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta we Wniosku o przyznanie pomocy finansowej pod warunkiem, że wydatki poniesione przez niego na realizację ww. zadania uznane zostaną za Koszty kwalifikowane.
 • Za Koszt kwalifikowalny danego zadania uznawany będzie jedynie wydatek, który w ramach realizacji zadania zostanie poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dacie zawarcia pomiędzy Województwem a Beneficjentem Umowy o udzieleniu pomocy finansowej dotyczącej tego zadania oraz nie później niż w dniu 31 października 2019 r.
 • Koszty będą uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem i niezbędne do jego realizacji. Szczegółowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności kosztów ujęte są § 9 Zasad „MIAS MAZOWSZE 2019”, które są załącznikiem do Komunikatu „MIAS MAZOWSZE 2019” nr 1.
 • Podatek od towarów i usług (tj. podatek VAT) związany z realizacją zadania w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług  związanego z realizowanym zadaniem – w takiej sytuacji Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto wydatku poniesionego przez Beneficjenta w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”.

 

Wytyczne dotyczące podpisywania umów o udzieleniu dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”:
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 829/52/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. dokonał akceptacji wzoru Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” (wzór Umowy stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z tekstem umowy.

 • Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich informuje Beneficjentów „MIAS MAZOWSZE 2019”, że w roku bieżącym w celu ułatwienia i przyspieszenia procedury sporządzania umów Beneficjenci nie będą już angażowani w proces ich opracowywania.
 • Wszystkie umowy będą sporządzane wyłącznie przez Departament w oparciu o ww. wzór Umowy i na podstawie danych uprzednio przekazanych przez gminy.
 • Beneficjenci nie sporządzają umów i nie przesyłają ich do Departamentu.

UWAGA!!!

Każdy Beneficjent zostanie indywidualnie powiadomiony o trybie podpisywania Umowy. Beneficjent w celach weryfikacji danych może się zwrócić się do Departamentu z prośbą o uprzednie udostępnienie wersji elektronicznej opracowanej umowy.

 

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marcin Cebula, tel. (0-22) 59-79-284
 • Marta Król, (0-22) 59-79-249
 • Piotr Rawa, tel. (0-22) 59-79-239
 • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363
 

Liczba wyświetleń: 3295

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.