MIAS MAZOWSZE 2019

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” – Komunikat nr 4

2019.10.28 08:30 , aktualizacja: 2019.10.30 15:18

Autor: Paulina Szpakowska (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Informujemy, że  dobiega końca czas składania sprawozdań dla Zadań realizowanych w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”, który upływa 31 października 2019 r.

 

W związku z powyższym Beneficjent, który zakończył realizację Zadania zobowiązany jest (zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy), do przekazania/przesłania do Województwa 1 egzemplarza Sprawozdania Końcowego (wg załączonego wzoru) wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty powinny być sporządzone w sposób umożliwiający Województwu ich jednoznaczną identyfikację z realizowanym Zadaniem. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie opisanych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie przez Beneficjenta wszystkich Kosztów kwalifikowalnych Zadania i jego ewentualne koszty niekwalifikowalne powinny być opatrzone klauzulą:

„Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019” zgodnie z umową nr ………   z dnia ……”.

W przypadku realizacji Zadania przez Beneficjenta za pomocą własnej jednostki organizacyjnej (wskazanej w § 4 ust. 4 Umowy), koniecznym do rozliczenia pomocy finansowej będzie: statut jednostki realizującej Zadanie oraz kosztorys powykonawczy Zadania.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 4) Beneficjent składa Sprawozdanie Końcowe po zakończeniu realizacji Zadania, jednak nie później niż do dnia 31 października 2019 r. O zachowaniu ww. terminu decyduje data wpływu Sprawozdania Końcowego do kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub data stempla pocztowego / nadania - jeśli zostanie ono przekazane za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej.

 

Niezłożenie Sprawozdania Końcowego w terminie do dnia 31 października 2019 r., zgodnie z zapisami Umowy (§ 6 ust. 7) będzie skutkować naliczeniem Beneficjentowi przez Województwo kar umownych za opóźnienie w wysokości 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia 1 listopada 2019 r. włącznie do dnia przesłania przez Beneficjenta ww. formularza Sprawozdania końcowego włącznie. 

 

Termin przekazania/przesłania Sprawozdania Końcowego podany w Umowie o udzieleniu pomocy finansowej jest terminem ostatecznym.

Sprawozdanie Końcowe wraz z dokumentacją należy składać wyłącznie w formie papierowej (w przypadku złożenia Sprawozdania Końcowego w kopercie prosimy o wyraźne opatrzenie jej oznaczeniem „MIAS MAZOWSZE 2019” – Departament RW).

Sprawozdanie Końcowe należy składać:

 • osobiście w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu (liczy się data stempla wpływu);
 • za pośrednictwem poczty / poczty kurierskiej (liczy się data stempla pocztowego lub nadania) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.

 

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 • Marcin Cebula, tel. (22) 59-79-284
 • Beata Cyrta, tel. (22) 59-79-174
 • Kamil Kozłowski, tel. (22) 59-79-131
 • Marta Król, tel. (22) 59-79-249
 • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
 • Paulina Szpakowska, tel. (22) 59-79-307
 • Marzena Rogozińska - Kierownik Wydziału Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. (22) 59-79-363
   

Wzory sprawozdania zawarte są w komunikacie nr 3.

Liczba wyświetleń: 973

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.