Komisje

Sejmik Województwa może powoływać stałe i doraźne komisje do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmiku Województwa. Sejmik Województwa wybiera skład osobowy komisji spośród radnych zgłoszonych przez kluby radnych oraz radnych nie zrzeszonych. W skład komisji stałych wchodzi co najmniej 5 radnych. Radny może być członkiem co najwyżej 3 komisji stałych. Sejmik powołując komisję doraźną, określa zakres jej zadań oraz skład osobowy, a także termin, na jaki została powołana.

Komisje pracują na posiedzeniach. Przewodniczący komisji wyznacza terminy posiedzeń komisji zawiadamiając o terminie i miejscu posiedzenia wszystkich członków komisji, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Do zawiadomienia dołącza się porządek obrad i inne niezbędne dokumenty. Przewodniczący komisji może zaprosić na posiedzenie osoby, których obecność uzna za konieczną dla pracy komisji. Z posiedzenia komisji sporządzany jest protokół.

Rozstrzygnięcia komisji podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 składu komisji w głosowaniu jawnym (§ 25 ust 1 Statutu Województwa Mazowieckiego).

Zakres zadań, przedmiot działania, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez Sejmik Województwa określa Statut Województwa.

 1. Komisja Budżetu i Finansów
 2. Komisja Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 4. Komisja Ochrony Środowiska
 5. Komisja Polityki Społecznej i Prorodzinnej
 6. Komisja Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
 7. Komisja Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej
 8. Komisja Rewizyjna
 9. Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich
 10. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu
 11. Komisja Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego
 12. Komisja Zdrowia i Kultury Fizycznej
 13. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zob. także:
Harmonogram posiedzeń Komisji Sejmiku

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.