Sesje

  Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Sejmiku. Sesje zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zawiadomienie o zwołaniu sesji powinno zawierać projekt porządku obrad, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane z projektowanym porządkiem obrad.


  Projekt porządku obrad i termin posiedzenia sejmiku ustala Przewodniczący Sejmiku po zasięgnięciu opinii Wiceprzewodniczących Sejmiku i Przewodniczących Klubów. W przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu wobec projektu porządku obrad prowadzący obrad stwierdza przyjęcie porządku obrad. Wnioski o zmianę porządku obrad poddaje się pod głosowanie jawne w kolejności ich zgłoszenia. Sejmik może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów, ustawowego składu Sejmiku. Do zmiany porządku obrad sesji nadzwyczajnej sejmiku wymagana jest dodatkowa zgoda osób, na wniosek których taką sesję zwołano.

  Porządek obrad musi zawierać punkty umożliwiające radnym składanie interpelacji i zapytań.

  Przewodniczący Sejmiku prowadzi obrady sejmiku. Może on powierzyć prowadzenie obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Sejmiku. Prowadzący obrady wyznacza przed posiedzeniem spośród radnych sekretarza obrad. Do obowiązków sekretarza obrad należy parafowanie protokołu z obrad sesji oraz liczenie głosów w przypadku głosowań jawnych, odbywających się bez wykorzystania urządzenia do liczenia głosów.

  Nad poszczególnymi punktami porządku obrad przeprowadza się dyskusję, o ile sejmik nie postanowi inaczej. W dyskusji nad każdym punktem porządku obrad radny może zabrać głos tylko jeden raz. Powtórnie radny może zabrać głos tylko w celu złożenia sprostowania lub zadania pytania. Głosu udziela się w kolejności zgłoszeń. Wystąpienie radnego nie może trwać dłużej niż 8 minut, a przy składaniu sprostowania lub zapytania nie dłużej niż 2 minuty. W szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzący obrady może zezwolić radnemu na przemawianie dłużej niż 8 minut. Jeśli treść lub sposób wystąpienia zakłóca porządek obrad lub uchybia powadze Sejmiku Przewodniczący obrad przywołuje radnego do porządku a gdy przywołanie nie skutkuje może odebrać mu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji. W czasie sesji Sejmiku głos mogą zabierać mieszkańcy województwa mazowieckiego i zaproszeni goście, na zasadach ustalonych przez przewodniczącego obrad.

  Marszałkowi Województwa, Wicemarszałkom, Członkom Zarządu Województwa, Skarbnikowi oraz przedstawicielowi wnioskodawcy przysługuje prawo do zabrania głosu poza kolejnością mówców.

  Potwierdzeniem obecności radnego na sesji jest złożony przez niego podpis na liście obecności. Prowadzący obrady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

  Przebieg sesji Sejmiku jest protokołowany, a także transmitowany online: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/2877/samorzad-wojewodztwa-mazowieckiego.htm

   

  Protokół sesji Sejmiku wykłada się w siedzibie Sejmiku nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zamknięcia sesji.

  Imienne wykazy głosowań radnych publikuje się w BIP i na stronie internetowej oraz udostępnia się, do wglądu, w Kancelarii Sejmiku, pok. 147.