Sesje on-line

Najbliższe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego odbędzie się w trybie zdalnym 6 lipca br. o godz. 11.00

2016.03.08 11:50 , aktualizacja: 2021.06.28 15:30

Autor: Laura Kaczyńska, Wprowadzenie: i.chmura

Transmisje online prezentowane są poprzez dedykowany kanał: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/2877/samorzad-wojewodztwa-mazowieckiego.htm

 

Uprzejmie informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych zbieranych w związku ze wstępem na sesję Sejmiku w jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: , ePUAP: /umwm/esp;
  2. dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 5979663; e-mail: .

Pani/Pana dane osobowe:

  1. będą przetwarzane w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym, o którym mowa w art. 15a oraz 21 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w celu zapewnienia jawności działania organów,
  2. odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną administratora (m.in. Landtech Sp. z o.o.),
  3. obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; ponadto obrady są protokołowane. Nagrania obrad oraz protokoły sesji sejmiku udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa;
  4. będą przechowywane przez okres 10 lat;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację (w tym celu można kontaktować się z Kancelarią Sejmiku – pod adresem administratora danych lub z inspektorem ochrony danych,
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji dostępnych jest w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, przy ulicy Stawki 1 w Warszawie lub na stronie internetowej www.uodo.gov.pl).

Korzystając z prawa głosu podczas sesji sejmiku należy pamiętać, że wszystkie wypowiedzi są utrwalane na ww. zasadach. Podawanie danych osobowych osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie za ich zgodą.

Administrator zastrzega, że nagrania obrad mogą być anonimizowane w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawa do prywatności oraz zasady minimalizacji danych.

Liczba wyświetleń: 25502