Uchwały zarządu

2004.03.02

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 201/93/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 02 marca 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 807.921.189 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 48.753.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 1.665.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 815.571 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 910.287.659 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
Decyzji Nr 4/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (1.350.000zł), wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2004:


DOCHODY (+1.350.000 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+1.350.000 zł)
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+1.350.000 zł)
Na podstawie decyzji Nr 4/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w §2220 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.350.000 zł.


WYDATKI (+1.350.000 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+1.350.000 zł)
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+1.350.000 zł)
Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.350.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
powrót