Uchwały zarządu

2004.04.20

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 367/102/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 810.896.153 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 49.631.612 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 1.665.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 682.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.570.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 913.260.838 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
Decyzji Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2004r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (878.000 zł),
wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2004:


DOCHODY (+878.000zł)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+878.000 zł)
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+878.000 zł)
Na podstawie decyzji Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 marca 2004r. w sprawie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan dochodów w § 2210 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 878.000 zł.


WYDATKI (+878.000zł)
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+878.000 zł)
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy (+878.000 zł)
Zwiększa się plan wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie o kwotę 878.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej.
Środki pochodzą z dotacji celowej budżetu państwa.
powrót