Uchwały zarządu

2004.05.18

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 430/110/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.2)) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 830.294.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 50.201.348 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 1.665.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 782.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.609.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 932.658.685 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2004 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązuj

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały nr 10/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. Zarząd jest upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
1. Decyzji Nr 41 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych (569.736 zł),
2. Porozumienia Nr KU/22/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Województwem Mazowieckim w sprawie dotacji celowej ze środków m.st. Warszawy na realizację wystawy "Ze Skarbca Kultury Muzycznej Chin" w ramach projektu "Ze Skarbca Kultury Muzycznej Chin" przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (100.000 zł),
3. Porozumienia Nr 2/5400/DSPT/Śr.S/2004.... z dnia 27 lutego 2004r pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Mazowieckim dotyczącego finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na realizację zadania „Wykonanie popiersia Arnolda Szyfmana twórcy Teatru Polskiego w Warszawie” przez Państwowy Teatr Polski (14.000 zł),
4. Porozumienia Nr 11/5401/DDN/Śr.S/2004.... z dnia 13 kwietnia 2004r pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Mazowieckim dotyczącego finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa na realizację zadania na „Zakup rękopisów: części archiwum literackiego Aleksandra Świętochowskiego or
powrót