Uchwały zarządu

2004.08.17

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 870/126/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 17 sierpnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 126 ust. 1 pkt 3 i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.2)), § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33 poz. 1007) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 914.842.879 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 51.080.768 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 21.703.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały;
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.322.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały;
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.649.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.026.357.525 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291 i Nr 121, poz. 1264.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
 • Załączniki do uchwały (plik skompresowany, 0.3 MB)

  Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, natomiast zgodnie z § 13 pkt 2 uchwały nr 10/2004 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. Zarząd jest upoważniony do dokonywania przeniesień wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału oraz między rozdziałami w ramach działu.

  Wobec powyższego oraz na podstawie:
  1. Uchwały Nr 131/K/04 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie uznania za nieważną w części uchwałę Nr 670/119/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2004,
  2. Wniosków składanych przez jednostki budżetowe oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
  wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2004:


  DOCHODY (-4.250.000 zł)

  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-4.250.000 zł)
  Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (-4.250.000 zł)
  Zmniejsza się plan dochodów w § 6514 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadnia zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa o kwotę 4.250.000 zł.


  WYDATKI (-4.250.000 zł)

  Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-4.250.000 zł)
  Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (-4.250.000 zł)
  Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4.250.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie k
 • powrót