Uchwały zarządu

2004.11.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1373/145/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 listopada 2004 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 126 ust. 1 pkt 3 i art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.2)), § 3 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33 poz. 1007) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 1.164.922.988 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 68.349.369 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 36.603.413 zł,
3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.802.194 zł,
4) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7.561.050 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 1.171.915.379 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2004 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w p

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291 i Nr 121, poz. 1264.

powrót